Používání nápisu „STOP“ a Jednotka operativního zásahu

30.05.2007 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106/ – 07/2007
Datum doručení žádosti dne: 14. 5. 2007
Informace byla poskytnuta dne: 28. 5. 2007

Záznam o poskytnutí  informace:

1/ Používání nápisu „STOP“ 

Strážníci jsou povinni postupovat v souladu se zákonem, konkrétně při zastavování vozidel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zák. č.361/2000 Sb., zákona o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Jednotka operativního zásahu

Jednotka operativního zásahu (dále jen JOZ) Městské policie Brno (dále jen MP)  je organizační celek strážníků MP s celoměstskou působností. Jednotka zajišťuje komplexní zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona  v souladu s ustanovením § 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obecní policii), v rámci statutárního města Brna a potřebami MP.

Konkrétně  JOZ plní speciální úkoly při ohrožení života a zdraví, zabezpečuje výjezdy  při porušení ochrany objektů napojených na pult centrální ochrany. Spolupracuje s ostatními bezpečnostními složkami a dle potřeby plní dílčí úkoly při živelných pohromách, neštěstích  a nehodách většího rozsahu v součinnosti s PČR, CO, RZP, hasiči a pod. s úkolem zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona.

Strážníci JOZ stejně jako ostatní strážníci MP jsou při výkonu své pravomoci povinni  dle ustanovení § 9 zákona o obecní policii prokázat svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem města. Odznak městské policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem městské policie. Nášivka s názvem města se nosí na záloktí rukávu.

Stejnokroje strážníků městské policie dle § 27 zákona o obecní policii musí obsahovat jednotné prvky, které stanovilo ministerstvo vnitra vyhláškou č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, v platném znění. Podrobnosti o stejnokroji strážníků Městské policie Brno, jakož i o jeho nošení, stanovilo Zastupitelstvo města Brna obecně závaznou vyhláškou č. 8/1997, kterou se stanoví pracovní výstroj strážníků Městské policie Brno, ve znění pozdějších změn. Naposledy obecně závaznou vyhláškou č. 8/2006, kterou se vydává úplné znění obecně závazné vyhlášky města Brna č. 8/1997, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 37/2005, kterou se stanoví pracovní výstroj strážníků Městské policie Brno.