O činnosti a platových poměrech zaměstnanců MP

16.09.2008 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 13/2008
Datum doručení žádosti dne: 4. 9. 2008
Informace byla poskytnuta dne: 16. 9. 2008

Záznam o poskytnutí informace:

Konkrétně dle žádané specifikace:

1.  Průměrný plat zaměstnance MP: 
roky 2000, 2001 a 2002 nemá MP k dispozici, v roce 2003 průměrný plat činil 21.178,- Kč,  v roce 2004 průměrný plat činil 21.814,- Kč, v roce 2005 průměrný plat činil 21.875,- Kč,  v roce 2006 průměrný plat činil 22.733,- Kč, v roce 2007 průměrný plat činil 24.256,- Kč.

2.  Vámi požadované rozlišení průměrného platu u mužů a žen není k dispozici, MP  nesleduje daný ukazatel s ohledem na rovnost pohlaví.

3.  Rozlišení průměrného platu na „lidi v terénu“ a „lidi v kancelářích“ opět MP nevede a nemá k dispozici.  
Jednoznačně však jde o rozdíl spočívající v níže uvedeném příplatku strážníka za riziko a příslušného zvláštního příplatku za práce střídavě vykonávané ve dvousměnném nebo nepřetržitém provozním režimu, který obvykle nepobírají „lidé v kancelářích“, neboť pracují pouze na denní směnu. Obvyklé pro „lidi v terénu“ jsou i příslušné příplatky za noční práci, odměny za pracovní pohotovost, příplatky za práci v sobotu nebo v neděli, také plat nebo náhradní volno za práci přesčas nebo svátek.

4.  Ohledně požadovaných přesných informací o výši platu ředitele MP a jeho jednotlivých náměstků – vývoj od r. 2000 do r. 2007 Vám bude zasláno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace, neboť jde o informace nepřípustné. 
Informace o výši platu tzv. „středního a vyššího managementu MP“ od r. 2000 do r. 2007 nemáme k dispozici, takovým rozlišením nedisponujeme.
Obecně však platí, že plat zaměstnance MP není možné určit jiným způsobem v jiném složení a jiné výši, než stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen ZP) a právní předpisy vydané k jeho provedení (zejména nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozd. změn a doplňků a nař. vlády č. 469/2002 Sb., katalog prací, ve znění pozd. změn a doplňků). Zaměstnanci přísluší základní plat ve výši platového tarifu přiznané platové třídy a přiznaného platového stupně.
Základem platového tarifu ředitele MP a jeho náměstků je jejich zařazení do 12. platové třídy.
Ostatní složky platu:
     Podle ustanovení § 124 ZP řediteli a jeho náměstkům přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 20 - 50% z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazen.  
     Osobní příplatek, který je nenárokovou složkou platu (ustanovení § 131 ZP). Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, osobní příplatek až do příslušné výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.
     Strážníkovi za riziko při práci vykovávané se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života a zdraví přísluší příplatek ve výši 1.000 – 4.000,- Kč měsíčně.
     Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu.

5.  Požadujete také přesné informace o nákladech finančních a personálních, ve spojitosti s akcemi ohňostroje a další akce na území Brna, souhrn za jednotlivé roky 2000 až 2007. 
     Upozorňujeme Vás, že na základě zákona o svobodném přístup k informacím nelze požadovat analýzy informací, jejich srovnání, náročné výtahy ze souboru informací.
      Činnost MP např. při festivalu Brno – město uprostřed Evropy, je stejně jako ostatní bezpečnostní opatření součástí vlastního výkonu služby strážníků, tudíž jejich náklady nejsou běžně samostatně vyčíslovány, počty vozidel sledovány, stejně tak, jako Vámi požadované počty zadržených či pokutovaných osob, které jsou součástí celkových statistik MP.
     Opatření na festivalu Brno – město uprostřed Evropy se zúčastnilo:
(roky 2000 a 2001 nemáme k dispozici),   od 1.6. do 10.6. 2002  strážníků 408,
od 30.5. do 9.6.2003 strážníků 490, od 27.5. do 6.6.2004 strážníků 459,
od 20.5. do 9.6.2005 strážníků 529, od 19.5. do 7.6.2006 strážníků 552,
od 18.5. do 14.6.2007 strážníků 678 s počtem odpracovaných hodin 4.112 hodin.
Podle sdělení odboru pořádkových útvarů MP, pokud se počet strážníků vynásobí 7mi (což v průměru odpovídá odpracovaným hodinám na jednotlivce), lze dojít k dobrému odhadu odpracovaných hodin na daném opatření.