Který strážník Městské policie Brno nařídil odtah vozidla dne 12.12.2005 a jakým způsobem bránilo toto vozidlo provozu na pozemních komunikacích stáním vozidla v křižovatce ulic Antonínská a Janáčkovo náměstí, Brno

05.04.2006 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 05/2006
Datum doručení žádosti dne: 21.3.2006
Informace byla poskytnuta dne: 30.3.2006

Stručný záznam o poskytnutí  informace:

  Dne 12.12.2005 nařídil odtah vozidla …. strážník Městské policie Brno služební číslo 0732. V souladu s ustanovením § 9 zákona  č. 553/1991Sb., o obecní policii, v platném znění, je nezaměnitelnou a dostatečnou identifikací strážníka jeho identifikační číslo  umístěné pod odznakem obecní policie na pravé straně prsou stejnokroje strážníka. 

Odtah vozidla nařídil podle ustanovení § 45 odst. 4 zákona č. 361/2000Sb.,  o provozu na pozemních  komunikacích a o  změnách  některých zákonů,  ve znění pozd. předpisů. (dále jen zákona č. 361/2000Sb.),  dle něhož "je-li překážkou provozu  na  pozemní komunikaci vozidlo,  rozhoduje  o   jeho odstranění  policista  nebo strážník obecní policie;  vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele." Překážkou provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, tedy i vozidlo ponechané na pozemní komunikaci,  což odpovídá vymezení  pojmu daného ustanovením § 2 ee) zákona č. 361/2000Sb. Strážník nařídil odtah Vašeho vozidla, jelikož  jste stáním vozidla v křižovatce ulic Antonínská a Janáčkovo náměstí porušil ustanovení § 27  odst. 1  písm. d)  zákona  č.  361/2000Sb.,  spáchal   tímto  přestupek,  který  jste v blokovém řízení uznal a souhlasil  s uložením blokové pokuty.