K postavení a činnosti stavební policie

19.01.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 02/2011
Datum doručení žádosti dne: 4. 1. 2011
Informace byla poskytnuta dne: 12. 1. 2011

Záznam o poskytnutí informace:

Ve smyslu Statutu města Brna, čl. 71 je Městské policii v přenesené působnosti svěřeno vykonávání činnosti za účelem zjišťování a prosazování kázně a pořádku na úseku stavebního řádu.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1/2009, úplné znění obecně závazné vyhlášky města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje Městská policie podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb., ve znění obecně závazné vyhlášky města Brna č. 13/1996 a obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 4/2001, č. 11/2001, č. 25/2002, č. 4/2005 a č. 12/2008, v 2. článku, 3. odstavci uvádí, že k Městské policii Brno jsou organizačně začleněny další samostatné činnosti, zde konkrétně zjišťování a prosazování kázně a pořádku na úseku stavebního řádu prostřednictvím Stavební policie.

Na základě usnesení 98. schůze Rady města Brna ze dne 16.9.1993 bylo zřízeno oddělení stavební policie při Městské policii Brno. Nejnovější Popis činnosti stavební policie schválila usnesením schůze RMB č. R5/027 konaná dne 12.6.2007, který přikládáme přílohou.

POPIS ČINNOSTI STAVEBNÍ POLICIE

ČLÁNEK č. 1
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Oprávněná úřední osoba jako pověřený zaměstnanec orgánu obce v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., ve znění platných předpisů a platných prováděcích vyhlášek je oprávněn vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejích vlastníků při:
a) zjišťování stavu stavby,
b) opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správních rozhodnutí nebo opatření.

Oprávněnou úřední osobou ve městě Brně jsou mimo pověřených zaměstnanců stavebních úřadů a orgánů územního plánování ze zákona také pověření pracovníci Stavební policie a to na základě opatření uděleného Magistrátem města Brna. Stavební policie jako profesionální instituce, která má pravomoc dohledací a expertní, je organizačně začleněna jako samostatné oddělení Městské policie města Brna. Při své činnosti vymezené stavebním zákonem a výše uvedenými vyhláškami jmenovaní pracovníci s postavením veřejného činitele úzce spolupracují se stavebními úřady jednotlivých městských částí města Brna a svoji činnost s nimi průběžně koordinují.

ČLÁNEK č. 2
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STAVEBNÍ POLICIE

2.1. Rozsah činnosti

Stavební policie při výkonu své funkce zajišťuje ochranu veřejných zájmů a ochranu práv a právem chráněných zájmů právnických a fyzických osob a organizací při:
- provádění a užívání staveb,
- změnách staveb, jejich odstraňování a závažných haváriích,
- při provádění terénních úprav.

Zaměřuje se ve své činnosti na:
- prosazování kázně a pořádku ve výstavbě,
- kontrolu technického stavu a provádění staveb,
- zajišťování a kontrolu odstraňování staveb,
- kontrolu účelového využití finančních prostředků poskytnutých formou půjček z Fondu bydlení města Brna.

2.2. Pověření pracovníků stavební policie jako oprávněné úřední osoby

Pracovníci stavební policie pracují na základě pověření, které vydává primátor města Brna nebo pracovník jím pověřený. Toto pověření je doloženo dokladem (průkaz pracovníka stavební policie jako oprávněné úřední osoby), kterým se pracovníci stavební policie prokazují při své kontrolní činnosti na stavbách.

2.3. Rozsah činnosti

Stavební policie vykonává svou činnost v rozsahu územní příslušnosti všech stavebních úřadů jednotlivých městských částí města Brna pověřených touto činností Magistrátem města Brna:
a) zjišťování stavu staveb a pozemků,
b) opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správních rozhodnutí nebo opatření.

Stavební policie dále provádí kontroly účelového využití finančních prostředků poskytnutých formou půjček z Fondu bydlení města Brna na základě žádosti Odboru dispozic majetkem MMB.

ČLÁNEK č. 3.
NÁPLŇ ČINNOSTI A POVINNOSTI STAVEBNÍ POLICIE

3.1. Náplň činnosti

3.1.1. Stavební policie je oprávněna zjišťovat zejména zda:
- jsou stavby nebo jejich změny prováděny na základě platného stavebního povolení nebo jiného opatření stavebního úřadu a v souladu s ním (dodržení stavebního povolení, jeho platnost atd.),
- práce na stavbě provádějí oprávněné právnické nebo fyzické osoby, zda se odborně provádějí a vedou stavební práce, zda je zajištěn a prováděn odborný dozor na stavbě. Pokud jsou pochybnosti, je Stavební policie oprávněna požádat o spolupráci živnostenských úřad za účelem kontroly udělených živnostenských oprávnění,
- je na staveništi k dispozici stavební dokumentace ověřená stavebním úřadem a všechny doklady potřebné pro provádění stavby,
- je na stavbě k dispozici a je řádně veden stavební deník, montážní deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,
- při provádění stavby nedochází k nepovolenému omezování provozu na komunikacích nebo užívání veřejných prostranství,
- není zhoršováno životní prostředí,
- nejsou neodůvodněně omezována práva a právem chráněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a staveb,
- je zajištěna bezpečnost staveb a technických zařízení, požární ochrana, řádné ohrazení a osvětlení staveniště, bezpečné přístupy na stavbu, zda je na stavbě pořádek. V případě zjištěných závad v bezpečnosti práce a požární ochraně uvědomí Stavební policie orgány požární ochrany, hygieny nebo bezpečnosti práce,
- se dodržují obecné technické požadavky na výstavbu, technické normy a jiné předpisy související,
- se provádí řádná údržba stavby, aby byl zabezpečen dobrý technologický stav a estetický vzhled stavby,
- je stavba užívána jen k povoleným účelům a zda se v průběhu užívání nezhoršují účinky na životní prostředí,
- u dočasných staveb neuplynula stanovená doba jejich trvání nebo nepominul účel, pro který byly zřízeny,
- jsou dodržovány podmínky povolení nebo nařízení stavebních úřadů k odstranění stavby,
- odstranění stavby provádí oprávněná právnická nebo fyzická osoba, je zajištěno odborné vedení a bezpečnost osob při odstraňování stavby,
- nejsou odstraňováním stavby ohroženy sousední objekty a jsou provedena nezbytná opatření nutná k jejich zabezpečení před účinky bouracích prací,
- se provádějí zkoušky předepsané technickými normami a zvláštními předpisy, – zhotovitel stavby použil jen výrobky, které odpovídají požadavkům stavebního řádu a které svými vlastnostmi splňují požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví, ochranu životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochranu proti hluku, úspory energie a tepelnou izolaci.

3.1.2. Stavební policie je oprávněna, pokud to uzná za vhodné pro bezpečný výkon své činnosti, vyplývající ze zákona, si na některých stavbách, nebo v některých lokalitách města Brna vyžádat spolupráci a spoluúčast příslušníků Městské policie města Brna.

3.1.3. Stavební policie je oprávněna nařídit zkoušky stavby, sejmutí a přezkoušení vzorků a v případě technicky obtížných a neobvyklých staveb přizvat znalce pro jejich posouzení.

3.2. Povinnosti

Zjistí-li při výkonu své funkce Stavební policie na stavbě závady, je její povinností:
- vyzvat toho, komu přísluší závadu odstranit, aby zjednal nápravu. Výzva je reprezentována „PROTOKOLEM č. ZE DNE “ a záznamem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavbě). Protokol musí obsahovat vyčerpávající popis závad a výzva stručnou charakteristiku závad a lhůtu, do kdy má být náprava zjednána. Po uplynutí této lhůty provede stavební policie opětnou inspekci a sepíše „ZÁZNAM O VÝSLEDKU KONTROLY“. Všechny tyto dokumenty předá příslušnému stavebnímu úřadu. Stavební policie má v pravomoci podle charakteru závady též upozornit jiný odpovědný orgán, aby učinil potřebná opatření:
- pokud právnická nebo fyzická osoba, které byla dána výše uvedená výzva, této výzvy neuposlechne, dá podnět příslušnému stavebnímu úřadu k zahájení správního řízení (vydání rozhodnutí, kterým stavební úřad zjednání nápravy nařídí),
- jestliže je na prováděné stavbě zjištěna neodstranitelná závada, která brání v pokračování práce na stavbě, dát podnět příslušnému stavebnímu úřadu ke zrušení stavebního povolení,
- jestliže zjistí takovou činnost, která nadmíru stanovenou zvláštními předpisy poškozuje životní prostředí, dát podnět stavebnímu úřadu k zahájení správního řízení,
- zjistí-li nepovolenou stavbu, oznámit tuto skutečnost příslušnému stavebnímu úřadu a pokud se jedná o rozestavěnou stavbu vyzvat bezodkladně stavebníka k zastavení prací na stavbě,
- vyžadovat od příslušných orgánů nebo právnických a fyzických osob postih těch jejich pracovníků, jejichž činnost není v souladu s veřejnými zájmy (odborná způsobilost, soustavné porušování technologické kázně apod.) nebo dát podnět k přezkoumání jejich odborné způsobilosti,
- provádět šetření a vyhodnocovat závěry u zvlášť závažných havárií staveb, pokud takové úkony v konkrétních případech nepřísluší provádět orgánům v trestním řízení,
- kontrolovat v přísném režimu stavby, které budou zcela nebo alespoň zčásti financovány ze státního rozpočtu.

ČLÁNEK č. 4
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Spolupráce Stavební policie s dalšími orgány státní správy a samosprávy: Stavební policie spolupracuje především se stavebními úřady jednotlivých městských částí statutárního města Brna. Svoji kontrolní činnost s nimi projednává a koordinuje. Stavební úřady jednotlivých městských částí poskytují Stavební policii průběžně informace o stavbách.
Stavební policie průběžně informuje stavební úřady o provedených kontrolách na stavbách a předává jim náležité dokumenty z těchto inspekcí včetně podnětu k zahájení správního řízení.
Stavební policie v případě potřeby spolupracuje se živnostenským úřadem, pokud je zapotřebí kontrolovat živnostenská opatření právnických a fyzických osob.
V případě zjištění závažných nedostatků v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny oznamuje tyto příslušným orgánů státní správy (Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, atd.). Pokud to situace vyžaduje, spolupracuje Stavební policie v některých rizikových lokalitách a na stavbách se strážníky Městské policie Brna.

V Brně dne:                                                   V Brně dne:

Roman ONDERKA                                                     Daniel ŠÍMA
primátor města Brna                                        ředitel MP Brno