K počtu stížností, počtu trestních oznámení, ...

19.01.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 01/2011
Datum doručení žádosti dne: 23. 12. 2010
Informace byla poskytnuta dne: 6. 1. 2011

Záznam o poskytnutí informace:

Stížnosti zahrnují stížnosti na činnost a nečinnost MPB, (což zahrnuje mnohdy i podněty k šetření) bez Vámi požadovaného vyznačení stížností na jednotlivce. Statistika také neobsahuje Vámi požadovaný obsah či předmět stížnosti. Přehled počtu centrálně evidovaných stížností za posledních pět let MPB:

2005

2006

2007

nedův.

důvod.

celkem

nedův.

důvod.

celkem

nedův.

důvod.

celkem

1. Q

88

13

101

96

14

110

54

9

63

2. Q

77

14

91

66

26

92

86

9

95

3. Q

59

15

74

56

7

63

92

8

100

4. Q

52

6

58

59

8

67

79

2

81

celkem

276

48

324

277

55

332

311

28

339

2008

2009

2010

nedův.

důvod.

celkem

nedův.

důvod.

celkem

nedův.

důvod.

celkem

1. Q

63

6

69

70

4

74

31

3

34

2. Q

41

6

47

40

4

44

32

3

35

3. Q

39

3

42

44

2

46

33

0

33

4. Q

40

3

43

31

3

34

20

celkem

183

18

201

185

13

198

122

Rok 2010 dosud není v souladu se zákonnou lhůtou k vyřízení stížností uzavřen a statisticky vykázán. Pokles objemu stížností v roce 2010 je dán především tím, že byly podávány podněty k šetření namísto stížností a tudíž výkon sám vyřídil řadu případů bez jejich centrální evidence.

Centrální evidence stížností MPB neeviduje stížnosti na šikanování bezdomovců a ani na nerovný přístup ke kouření na zastávkách MHD.

K požadované kauze Vámi uváděného poslance a jeho jízdy pod vlivem alkoholu do jednosměrky sdělujeme, že MPB dané informace zlikvidovala dle běžně zavedené praxe plně odpovídající zákonné tříleté lhůtě dané ustanovením §24a zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků. Odpovídající informace o postupu strážníků i potrestání přestupce jsou však běžně dostupné na veřejně přístupných internetových stránkách mimo MPB při zadání jeho relevantního příjmení.

MPB zveřejnila požadované informace na své internetové adrese: www.mpb.cz  (postup na stránkách: Úvodní strana  - Infocentrum - Poskytované informace - rok,...)

- k platům ředitele či vedení: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2008/o-cinnosti-a-platovych-pomerech-zamestnancu-mp/ – č.j.106-13/2008, 

- k zaměstnanci, který předložil padělané maturitní vysvědčení: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2008/je-k-nahlednuti-seznam-ocenenych-k-15-vyroci-trvani-mp/  – č.j. 106-4/2008:

„Ten, kdo předložil MP padělané maturitní vysvědčení, nebyl v době vynesení odsuzujícího rozsudku již zaměstnancem MP. Po prokázání předpokladů, zejména dle ustanovení § 4 a § 4a o bezúhonnosti ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, se opět stal zaměstnancem, nyní ve funkci strážníka – vedoucího odboru, nepatřil mezi oceněné pamětní medailí za 15. let MP. Dle zákona prokázal svou bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů. Po zahlazení jeho odsouzení, a tedy fikce neodsouzení, což znamená, že odsouzení se neuvede ve výpisu z evidence Rejstříku trestů a občan není povinen se o tomto odsouzení zmiňovat a uvádět je do různých dotazníků apod.>Smyslem zahlazení odsouzení je odstranit nepříznivé důsledky odsouzení, které by obviněnému mohly bránit, aby se ve společnosti plně uplatnil.“

Pozn. k doplnění -  Daný strážník nikdy nebyl členem vyššího vedení MPB tak, jak uvádíte, a v současné době nezastává ani vedoucí funkci.

- k odsouzení či trestnímu stíhání strážníků, zaměstnanců MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2007/otazky-vztahujici-se-k-osvedceni-strazniku-mp-brno/  – č.j.106-8/2007,

http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2009/pocet-odnatych-osvedceni-strazniku/ – č.j. 106-7/2009:

„V roce 2007 a 2008 podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění účinném do 31.12.2008, nebylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje žádnému strážníkovi Městské policie Brno odejmuto osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění strážníka.“

V letech 2008 až 2010 nebylo odejmuto z důvodu ztráty bezúhonnosti nebo spolehlivosti ani jedno osvědčení strážníka MPB ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

MPB neeviduje v letech 2008 až 2010 žádné případy strážníků a zaměstnanců MPB, kdy by se tito dopustili trestného činu ve spojení s výkonem činnosti u MPB nebo, že by na tyto bylo podáno trestní oznámení a započato trestní stíhání v souvislosti s výkonem zaměstnání.