Městská policie Brno zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Městská policie Brno je správcem Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Ředitelství Městské policie Brno, Štefánikova 112/43, Brno – Ponava, IČ: 44992785, telefon: +420 541 124 111, ID datové schránky: scedv36
Městská policie Brno na základě povinnosti uložené ji obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Igor Prosecký, Brno – Ponava, Štefánikova 112/43, IČO 44992785, telefon: +420 541 124 111, e-mail: dpo@mpb.cz, ID datové schránky: scedv36

V rámci projektu Empík hledá Foxíka mohou být Městskou policií Brno pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem dokumentace a prezentace její preventivní činnosti prostřednictvím jejích internetových stránek. Tyto fotografie (záznamy) nejsou předávány jiným osobám a Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Fotografie (záznamy) budou po uplynutí lhůty 3 let od pořízení likvidovány.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Obecná informace ke zpracování osobních údajů