OBECNÁ INFORMACE MĚSTSKÉ POLICIE BRNO

KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce osobních údajů, kterým je Městská policie Brno, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušením směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo také „GDPR“) Vás informuje že:

Kontaktní adresa správce je:

Statutární město Brno, Městská policie Brno

se sídlem: Brno-Ponava, Štefánikova 112/43, IČO: 44992785, telefon: +420 541 124 111,     e-mail: podatelna.mpb@brno.cz, ID datové schránky: scedv36

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů je:

Ing. Igor Prosecký, Brno-Ponava, Štefánikova 112/43, IČ 44992785, telefon: +420 541 124 111, e-mail: dpo@mpb.cz, ID datové schránky: scedv36

Městská policie Brno jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje za účelem zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů v rámci Statutárního města Brna podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (ZOP), ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštního zákona, spočívajících zejména v následujících činnostech:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d) podílí se v rozsahu stanoveném ZOP nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e) podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených ZOP nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f) podílí se na prevenci kriminality v obci,

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání statistické údaje o obecní policii.

Osobní údaje, nezbytné pro zpracování, jsou shromažďovány pro jednotlivé účely zpracování a dále zpracovávány zejména na základě splnění právní povinnosti, vyplývající ze ZOP, a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je Městská policie Brno pověřena.

Pro zajištění výše uvedených povinností, zejména těch preventivních, Městská policie Brno provozuje a využívá technické prostředky, včetně kamerových systémů se záznamem.

Městská policie vede ve svém oprávněném zájmu evidenci návštěv ve svých objektech a ve vybraných objektech, na vstupu označených piktogramem a doplňující informací, zajišťuje ochranu majetku a osob prostřednictvím lokálního kamerového systému se záznamem.

Součástí této informace je i přehled účelů zpracování, který navazuje na tuto informaci o zpracování osobních údajů.

Městská policie Brno poskytuje osobní údaje Policii ČR, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, pouze je-li to nutné k plnění jejich úkolů v souladu s ustanovením § 24a ZOP. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání není Městské policii Brno uložena zvláštním právním předpisem, anebo k tomu subjekt údajů neudělili souhlas.

Při zpracování osobních údajů u Městské policie Brno nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem Městské policie Brno, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit u Městské policie Brno následujícími způsoby:

1.    v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,

2.    v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na elektronickou podatelnu Městské policie Brno,

3.    osobním předáním písemné žádosti na podatelně Městské policie Brno, Štefánikova 43 (po, út a čt 7:30 – 15:00 hod., st 7:30 – 17:00 hod. a pá 7:30 – 13:30 hod.), podmíněným identifikací žadatele podle dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního dokladu) ověřeného pověřeným zaměstnancem Městské policie Brno.        

4.    písemně na adrese Městské policie Brno

V případě osobního a písemného podání je nutné počítat s osobním vyzvednutím odpovědi podmíněným identifikací žadatele na podatelně Městské policie Brno.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Brně dne 17. 5. 2018- Záznamy o činnostech zpracování Městská policie Brno v roli zpracovatele

- Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů - veřejnost