Postup MPB

12.08.2019 |

Číslo jednací: 106 – 23/2019

Datum doručení žádosti dne: 23. 7. 2019  

Informace byla poskytnuta dne: 7. 8. 2019

 

Záznam o poskytnutí informace:

Není povinností povinného subjektu „obhajovat“ či „vysvětlovat“ zaujatá stanoviska, dovysvětlovat vydaná rozhodnutí či v nich zaujaté právní názory, jinými slovy, proč povinný subjekt učinil nebo neučinil určité opatření. Podle judikatury Nejvyššího správního soudu ČR jde o specifický případ vytváření nové informace, na níž se v souladu s ustanovení § 2 odst. 4 InfZ povinnost jejího poskytování nevztahuje.

I přes tuto skutečnost Vám k postupu strážníka MPB při řešení přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci dne 3. 5. 2019 v 10:31 hod. na ulici Seifertova v Brně sděluji následující.

Za splnění podmínek podle ustanovení § 91 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, strážník MPB může, nikoliv musí, řešit přestupkové jednání příkazem na místě. Příkazem na místě je možné uložit pouze pokutu, kdy při stanovení její odpovídající výše strážník MPB přihlíží mj. k tomu, zda a jakým způsobem byl přestupce pro totéž protiprávní jednání již potrestán, což ověřuje nahlížením do evidence přestupků. Tuto skutečnost však z důvodu technické závady nebylo možné při řešení výše konkretizovaného přestupku ověřit, a proto muselo být upuštěno od vydání příkazu na místě. Pokud by strážník i přesto rozhodl příkazem na místě, porušil by obecné zásady při ukládání správních trestů a způsobil tak nezákonnost svého rozhodnutí.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.