Seznamte se, prosím, s informacemi o zpracování poskytnutých osobních údajů.

 

Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici –

samostatný odborný referent Oddělení rozpočtu a fakturace

 

Za účelem obsazení pracovní pozice samostatný odborný referent Oddělení rozpočtu
a fakturace
, vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

 

Charakteristika pracovní pozice:

Komplexně zajišťuje sestavování dílčích částí rozpočtu MP Brno podle rozpočtových položek. Sleduje a projednává plnění rozpočtu s vedoucími organizačních celků MP Brno.

Provádí kontrolu plnění příjmů a čerpání výdajů dle schváleného nebo upraveného rozpočtu MP Brno, navrhuje rozpočtové změny a změny podrobného rozpisu rozpočtu s cílem zajistit stěžejní činnosti ve svěřené části rozpočtu MP Brno. Sleduje čerpání dle smluvních vztahů. Vystavuje faktury. Provádí řídící kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Zajišťuje administrativu oddělení včetně vedení agendy většiny evidencí a agendy e-spisu.

 

-          pracovní poměr

-          pracovní doba: jednosměnný režim práce s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou od 7.00 hod do 15.30 hod, z toho činí 8 hodin pracovní doba a 30 minut přestávka v práci, která se do pracovní doby nezapočítává. Týdenní pracovní doba 40 hodin týdně, pondělí – pátek.

-          místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: Brno, Štefánikova 43, ředitelství

 

Předpokládaný nástup: 01. 01. 2019 nebo dle dohody co nejdříve po ukončení výběrového řízení

 

 

Podmínky výběrového řízení:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu – ekonomický obor nebo vyšší odborné vzdělání ekonomického zaměření (bez požadavku na praxi, vhodné i pro absolventy s uvedeným stupněm vzdělání)

nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a délkou praxe odpovídající charakteristice pracovní pozice minimálně 3 roky vykonávané ve veřejné správě

 • orientace v právních předpisech vztahujících se k vykonávané činnosti, zejména:

-          zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., k zákonu o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

 • výborná uživatelská znalost MS Office
 • bezúhonnost
 • komunikační schopnosti
 • logické myšlení, spolehlivost, odpovědnost, samostatnost, vysoké pracovní nasazení

 

 

Dále výhodou:

 • znalost SW GINIS
 • orientace v zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • základní orientace v dodavatelsko-odběratelských vztazích a smluvních ujednáních

 

 

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

10. platová třída /rozpětí od 18.810,- Kč do 28.320,- Kč dle započitatelné praxe/

 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

 

 

Další zaměstnanecké benefity :

 • dovolená v délce 5 týdnů
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční průkazky MHD
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska
 • zaměstnanecký program výhodného volání

 

 

K přihlášce (volná forma) je nutné připojit:

-          motivační dopis

-          strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech se zaměřením na podmínky výběrového řízení

-          ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

-          výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

-          uchazeči se středním vzděláním doklady potvrzující požadovanou délku praxe

 

V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.

 

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit

na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 14. 11. 2018, 15.00 hod. (včetně)

v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – ORAF“

 

 

 

 

Obsah výběrového řízení:

 

1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů doložených uchazeči

 

2. část výběrového řízení:

 • praktické prověření znalostí práce na PC se zaměřením na práci v MS Office
 • osobní výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici

·         ověření požadovaných podmínek

 

3. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici

 

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

 

 

V Brně dne 26. 10. 2018                                                       Bc. Luboš Oprchal

                                                                                       ředitel Městské policie Brno

-   -   -   -   -   -   -   -  - 

 

Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo (pracovní pozici)

samostatný odborný referent Oddělení výuky a dalšího vzdělávání

 

Za účelem obsazení pracovní pozice samostatný odborný referent Oddělení výuky a dalšího vzdělávání, vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

 

 

Charakteristika pracovní pozice:

Zajišťuje a provádí přípravu strážníků (MP Brno a dalších obecních policií) k obnově osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů před skončením jeho platnosti v souladu se zákonem o obecní policii a příslušnou vyhláškou MV ČR, kterou se provádí zákon o obecní policii. Za účelem získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů v rekvalifikačním kurzu zabezpečuje a provádí výuku čekatelů a strážníků, primárně v předmětu trestní právo (MP Brno a dalších obecních policií). V rámci dalšího vzdělávání zajišťuje, organizuje a koordinuje další vzdělávací programy pro zaměstnance MP Brno a dalších obecních policií, zejména samostatně nebo na základě požadavků vedoucích jednotlivých organizačních celků zabezpečuje, pořádá a lektorsky zajišťuje odborná školení a tematické semináře pro strážníky a ostatní zaměstnance MP Brno v oblasti legislativních změn a dalších znalostí a dovedností, potřebných pro práci zaměstnanců MP Brno, dalších obecních policií a dalších subjektů veřejné správy a veřejné moci. Eviduje další vzdělávání všech zaměstnanců MP Brno. V rámci zajištění své činnosti spolupracuje s pracovníky subjektů veřejné správy a veřejné moci. Na základě koordinační dohody spolupracuje v oblasti vzdělávání s Policií ČR.

 

-          pracovní poměr

-          pracovní doba: jednosměnný režim práce s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou od 7.00 hod do 15.30 hod, z toho činí 8 hodin pracovní doba a 30 minut přestávka v práci, která se do pracovní doby nezapočítává. Týdenní pracovní doba 40 hodin týdně, pondělí – pátek.

-          místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: Středisko profesní přípravy MP Brno, M. Horákové 18

 

Předpokládaný nástup: 01. 01. 2019 nebo dle dohody co nejdříve po ukončení výběrového řízení

 

Podmínky výběrového řízení:

 • vysokoškolské vzdělání bakalářského studijního programu nebo vyšší odborné vzdělání, obor pedagogika nebo
 • nepedagogický obor a získané „Pedagogické minimum“ (osvědčení o učitelské způsobilosti) nebo osvědčení lektora vzdělávání dospělých nebo absolvent vzdělávacího programu „Lektorské dovednosti“
 • minimálně 3 roky lektorské praxe vzdělávání dospělých (odpovídající charakteristice pracovní pozice) se zaměřením na trestní, správní nebo přestupkové právo
 • velmi dobrá znalost práce na PC – Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • bezúhonnost
 • flexibilita, spolehlivost, samostatnost, vysoké pracovní nasazení
 • velmi dobré komunikační schopnosti
 • schopnost efektivní komunikace včetně prezentace před větším počtem osob
 • ochota k celoživotnímu vzdělávání

 

 

 

Dále výhodou:

 • znalost odborných předpokladů čekatele a strážníka stanovených Přílohou č. 1 k  vyhlášce Ministerstva vnitra č. 418/2008 Sb.
 • praxe v realizaci vzdělávacích kurzů dospělých
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič

 

 

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

10. platová třída /rozpětí od 18.810,- Kč do 28.320,- Kč dle započitatelné praxe/

 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

 

Další zaměstnanecké benefity :

 • dovolená v délce 5 týdnů
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční průkazky MHD
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska
 • zaměstnanecký program výhodného volání

 

 

K přihlášce je nutné připojit:

-          motivační dopis

-          strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech

-          ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

-          uchazeči s nepedagogickým oborem vzdělání ověřenou kopii osvědčení o pedagogické nebo lektorské kvalifikaci

-          výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

-          doklady potvrzující požadovanou délku praxe

-          uchazeči, kteří splňují podmínky uvedené ve  VŘ v části „dále výhodou“ doklad potvrzující praxi a č. ŘP, skupin a platnosti uvedou do životopisu

 

V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.

 

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit

na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 22. 11. 2018, 15.00 hod. (včetně)

v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – OVDV“

 

 

 

Obsah výběrového řízení:

 

1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů doložených uchazeči

 

2. část výběrového řízení:

 • osobní výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici

·         ověření požadovaných podmínek

 

3. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

 

V Brně dne 23. 10. 2018                                                       Bc. Luboš Oprchal

                                                                                       ředitel Městské policie Brno