Provoz útulku podle "Nového Občanského zákoníku"

Vážení občané,

dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (označovaný také jako "nový občanský zákoník" – dále jen zákon).

Zákon přinesl řadu změn nejen do našeho života, ale i do života zvířat. Těm přiznává zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaným tvorům a přináší řadu ustanovení, která se zvířat a jejich chovu bezprostředně dotýkají.

Zákon se pochopitelně dotkl i činnosti našeho útulku. Na právní změny, které zákon přinesl, jsme museli odpovídajícím způsobem reagovat, a promítli jsme je do nového Provozního řádu útulku platného od 1. 2. 2020, jehož úplné znění naleznete pod záložkou v levém nabídkovém sloupci, nebo přímo  zde .

Získat zvíře z našeho útulku do individuální péče je však stejně jednoduché, jako dříve. Stačí si jen některého z našich svěřenců vybrat a nabídnout mu životní podmínky odpovídající jeho povaze a životním potřebám. Budeme rádi, když se psa, nebo kočky z našeho útulku ujmete.

Poněvadž nemůžeme poskytovat právní výklady, doporučujeme nejen všem našim současným i budoucím klientům, ale i všem vlastníkům a ostatním držitelům zvířat, aby si ustanovení zákona týkající se zvířat prostudovali. Na některé zásadní novinky, či změny, se však ve vztahu k našemu útulku cítíme povinováni upozornit:

Na naší titulní webové stránce pod bannery "Nalezení psi", "Nalezené kočky", "Psi k adopci" a "Kočky k adopci" se nachází banner "Oznámené nálezy zvířat". Pod tímto bannerem jsou zveřejňovány nálezy zvířat na území statutárního města Brna, které nám nálezci podle zákona oznámí v případech, kdy se rozhodnou o nalezené zvíře pečovat sami. V těchto případech sice nález zvířete, jak nám ukládá zákon, vyhlašujeme, ale nemůžeme plnit funkci zprostředkovatele. Je na vlastníkovi ztraceného zvířete, aby své zvíře sám u nálezce dohledal. Údaje, které zveřejňujeme, k tomu plně postačují.

Zvířata přijatá do našeho útulku od 1. 2. 2020 již nesvěřujeme osobám do opatrovnictví, jak tomu bylo dříve, ale do úschovy, a to opět na dobu stanovenou zákonem. Schovatelem může být ve smyslu zákona pouze osoba právně způsobilá s trvalým bydlištěm na území ČR. Pokud jde o trvalé bydliště, jde o nezbytnou podmínku schválenou usnesením Rady města Brna, která respektuje smysl zákona a zachovává jistotu navrácení nalezeného zvířete tomu, kdo zvíře ztratil, nebo jeho vlastníkovi, v případech, kdy se o ně v zákonem stanovené lhůtě oprávněná osoba přihlásí.

V této souvislosti považujeme za nezbytné upozornit držitele zvířat, tedy především jejich vlastníky, že dobu, po niž se může vlastník zvířete, nebo ten, kdo zvíře ztratil, v útulku o ztracené zvíře přihlásit, aniž by ke zvířeti pozbyl vlastnické právo, zákon proti předchozí právní úpravě podstatně zkrátil. V případě statutárního města Brna jde o lhůtu 4 měsíců, která počíná běžet dnem vyhlášení nálezu zvířete.

Po uplynutí zákonem stanovené doby, pokud se vlastník zvířete, nebo ten, kdo zvíře ztratil, v útulku o své zvíře nepřihlásí, se vlastníkem zvířete ze zákona stává statutární město Brno a my tak můžeme z pověření orgánů města zvíře převést do vlastnictví schovatele. Při převzetí zvířete z našeho útulku do individuální péče je se schovatelem uzavřena smlouva o úschově, která nabývá platnosti a účinnosti datem jejího podpisu, tj. při převzetí zvířete. Schovatel současně - jako výraz vůle nabýt svěřené zvíře po ukončení úschovy do svého vlastnictví – podepíše i smlouvu kupní. Ta nabývá účinnosti vždy až jejím podpisem z naší strany, po vypršení výše uvedené zákonem stanovené lhůty, po kterou se může o zvíře přihlásit jeho vlastník, tj. současně s ukončením smlouvy o úschově zvířete, a je novému vlastníkovi zvířete zaslána poštou. Při převzetí zvířete a podpisu uvedených smluv zaplatí schovatel zálohu na kupní cenu zvířete ve výši 500,-Kč (pes), nebo 200,-Kč (kočka). Kupní cena zvířat stanovená Radou města Brna je pouze symbolická. Jejím zaplacením se statutárnímu městu Brnu vrací jen zlomek nákladů, které na péči o nalezená zvířata vynaloží.

Dovolujeme si upozornit, že uzavření výše uvedených smluv je dobrovolným úkonem smluvních stran, tj. statutárního města Brna (zastoupeného útulkem) na jedné straně a zájemce o zvíře z útulku na straně druhé. Není proto - jak již plyne z významu slova "dobrovolný" - vynutitelné. Jednoduše řečeno: například jen samotný fakt, že se někdo jednostranně rozhodne osvojit si z útulku konkrétní zvíře, ještě neznamená, že mu musí být ono konkrétní zvíře útulkem svěřeno.

Rozhodnete-li se pečovat o některé ze zvířat umístěných v našem útulku, rádi Vás u nás uvítáme a v rámci našich možností Vám poskytneme i další potřebné informace.

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.

ing. Jaroslav Bohanes
vedoucí útulku