Od roku 2011 jsme pro všechny absolventy naší Senior akademie zařadili do nabídky i komornější formát vzdělávání. Diskuzní klubová odpoledne připravujeme jednou za čtvrt roku a zveme na ně zajímavé hosty, kteří mají seniorům co říci o sobě, o své práci a problematice, která souvisí s posláním akademie. 

Možnost přijít na Diskuzní klubové odpoledne mají všichni absolventi, kteří kdy prošli naší akademií, bez ohledu na to, v kterém to bylo ročníku. Vstupenky jsou pro zájemce zdarma a jejich počet je limitován kapacitou přednáškového sálu, který se nachází v Areálu dopravní výchovy a vzdělávaní Městské policie Brno, Bauerova 7.  K odběru jsou vždy měsíc před termínem konání klubu v Turistickém a informačním centru na ulici Panenská 1.


Stručný přehled diskuzních klubových večerů


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 7. 10. 2011

Historicky prvním hostem klubového večera byla vrchní komisařka kpt. Mgr. Zdeňka Kyliánová, která pracuje na Krajském ředitelství Policie ČR v Jihomoravském kraji, a která se zabývá kriminalitou páchanou právě na seniorech. Kromě zajímavého povídání o praktikách pachatelů a legendách, které používají pro podvedení svých obětí, zaznělo i mnoho dotazů a kvalifikovaných odpovědí o možnostech účinné prevence.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 13. 1. 2012

Vzácným a milým hostem klubu byla tentokrát ústavní soudkyně, paní JUDr. Dagmar Lastovecká. S návštěvníky klubu se podělila o své životní a pracovní zkušenosti, které získala nejen jako ústavní soudkyně, ale i jako bývalá senátorka a primátorka města Brna. Spontánně také zavzpomínala na svého otce, který byl prvním předsedou Ústavního soudu ČR po rozdělení Československa. V klubu jsme přivítali i folkovou kapelu, ve které hraje jeden z absolventů naší akademie.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 13. 4. 2012

Na tento večer se nám podařilo pro účast v klubu získat ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, pana plk. Mgr. Roberta Šlachtu. Představil posluchačům svůj důležitý útvar, jeho strukturu a úkoly. Přiblížil problémy, které musí jeho detektivové překonávat při odhalování organizovaných skupin pachatelů té nejzávažnější kriminality. Zavzpomínal také na své začátky u policie, které se začaly psát v blízkých Pohořelicích u Brna, a v Brně samotném.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 12. 8. 2012

I tentokrát do klubu zavítal host z Prahy, který však má své kořeny v Jihomoravském kraji. Pozvání přijal, pan plk. Ing. Leoš Tržil, ředitel služby dopravní policie Policejního prezídia České republiky. I on představil seniorům strukturu a úkoly služby, kterou řídí, problémy, které musí řešit dopravní policisté na silnicích, ale řeč byla i o úskalích vzniku právních předpisů upravujících silniční provoz. Pan ředitel zavzpomínal i na své začátky u policie a na své působení u dopravní policie v Jihomoravském kraji. Nakonec si po mnoha letech vyzkoušel zahrát na tahací harmoniku.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 19. 10. 2012

Blížící se vánoční svátky a snaha představit v klubu hosta, který by návštěvníkům přinesl více duchovna a námětů k zamyšlení, nás přivedla na myšlenku pozvat kvardiána Kláštera kapucínů, bratra Vojtěcha Drahomíra Dvouletého. V tomto případě bylo pozvání oboustranné, neboť bratr Vojtěch pozval seniory do Kláštera kapucínů, a přátelské povídání se uskutečnilo v kapitulní místnosti kláštera. Posluchači se dozvěděli mnoho informací o historii řádu, o jeho současnosti a hodně o sobě prozradil i samotný bratr Vojtěch.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 11. 1. 2013

Naše pozvání tentokrát přijal pan genpor. JUDr. Jiří Kolář, emeritní policejní prezident Policie České republiky, který tento úřad zastával od roku 1998 až do roku 2005. Této významné funkci předcházelo jeho působení v pozici ředitele Městského ředitelství PČR v Brně a posléze i ředitele Krajského ředitelství PČR Jihomoravského kraje. S posluchači se podělil o své vzpomínky na začátky v hlídkové a později kriminální službě, kde se specializoval na hospodářskou kriminalitu. Zajímavým tématem byly i jeho zkušenosti z policejního prezídia a diplomatické služby, kdy ke konci své kariéry působil jako styčný policejní důstojník při českém velvyslanectví v Bratislavě. Zajímavou zkušeností pro seniory bylo i vystoupení studentů Filosofické fakulty MU Brno, kteří si připravili a vyzkoušeli interaktivní scénický formát vzdělávání.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 12. 4. 2013

V atmosféře Velikonočních svátků, byl našim hostem Brněnský děkan, farář, Mons. P. ThLic. Václav Slouk, kanovník Královské stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně. Václav Slouk patří mezi osm kněží, jimž Svatý stolec udělil 15. 9. 2010 čestný titul Kaplan Jeho Svatosti – monsignore, s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore. Pan děkan zavzpomínal na období svého mládí, kdy se rozhodoval o tom, zda a proč si zvolit budoucnost v kněžské službě. Vyprávěl o své církevní kariéře, ale i o současné práci ve farnosti kostela Svatého Jakuba. Společně s posluchači se pokusil odpovědět na otázku kdo je vlastně člověk věřící. Zajímavým tématem byl i nově zvolený papež František.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 11. 10. 2013

Generační spory, fungování systému práce s dětmi, které mají poruchy chování a samozřejmě i profesní kariéra, byly tématem diskuzního klubového večera, jehož hostem byl doktor Aleš Kočvara, etoped Dětského diagnostického ústavu v Brně. Kromě zajímavých informací o tom jak se pracuje s dětmi, které potřebují pomoc odborníků, jaké jsou současné problémy dnešních dětí a jak se s nimi vyrovnávají, se posluchači dověděli i něco z osobního života hosta. O jeho sportovní kariéře českého basketbalisty, který hrál za Národní basketbalovou ligu, v týmu BK Kondoři Liberec. Senioři nakonec shlédli krátkou modelovou situaci o tom jak vést komunikaci s dětmi a mládeží, a společně s panem doktorem Kočvarou ji analyzovali a hledali správná řešení.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 10. 1. 2014

Hostem klubového večera byla PhDr. Dagmar Bartoníková vrchní komisařka Odboru kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje. Její specializací je ruční písmo a písmoznalectví. To je již přes sto let uznávaným soudně znaleckým oborem, jehož cílem je identifikace pisatele. A právě písmoznalectví a jeho využití v práci policie bylo tématem klubového večera. Paní Bartoníková prozradila mnohé nejen ze svého oboru, ale také ze svého osobního i pracovního života.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 11. 4. 2014

Hostem klubového večera byl tentokrát převor Konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří v Brně a provinční delegát Českomoravské provincie tohoto řádu bratr František Martin Macek OH. Bratr Martin seniorům představil řád, vysvětlil jim jaké je jeho poslání a jaké aktivity řád v současnosti má nejen v našem městě, ale i v celé republice a ve světě vůbec. Celosvětově řád působí v 50 zemích na všech pěti kontinentech a provozuje okolo 400 center. Pomoc bratří řádu a tisíců dobrovolníků se neomezuje pouze na nemocné a nemocnice, ale i na pomoc pro mentálně postižené, invalidy, přestárlé, lidi bez domova a také centra pro závislé na drogách. Zajímavé bylo i povídání o cestě, kterou bratr Martin prošel ve svém civilním životě, o tom, co jej k rozhodnutí vstoupit do řádu přivedlo.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 8. 8. 2014

Hostem klubového večera byl ředitel Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně – Bohunicích plk. Mgr. Dušan Gáč. Absolventi Senior akademie se dověděli mnoho zajímavých informací nejen o profesním životě pana ředitele, jeho zkušenostech a postojích, ale zejména o trestním systému, jeho výkonu a fungování. Zmíněna byla i historie bohunické věznice, ale i vězeňství jako takového. Bouřlivou debatu přineslo téma prostředí a podmínek, které naše vězeňství vytváří pro odsouzené. Pan ředitel Gáč trpělivě a profesionálně vysvětloval, že trest nelze zaměňovat za pomstu, a že dočasná ztráta svobody nesmí lidem znemožnit návrat do běžného života za zdmi věznice.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 10. 10. 2014

Mezi absolventy Senior akademie tentokrát zavítal nositel osvědčení Válečného veterána, praporčík Robert Mareš, instruktor Krajské speciální pořádkové jednotky MŘ Policie ČR Brno. Jako policista se účastnil několika zahraničních misí v Jordánsku (r. 2006 Ammán), Libérii (r. 2008 – 2010 Monrovie) a Afghánistánu (r. 2012 – 2013 Kábul). Byl účastníkem Evropského policejního výměnného programu CEPOL a účastníkem mírových operací nebo diplomatických misí OSN, EU a dalších organizací. V průběhu večera se mluvilo nejen o úkolech policejních instruktorů na zahraničních misích, ale hodně nových informací zaznělo i o obyčejných lidech vyznávajících islám, kteří v těchto zemích žijí.

DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 9. 1. 2015

Hosty Klubového večera byli, asistent Katedry filozofie – Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, PhDr. Marek Picha, Ph.D., a tiskový mluvčí Městské policie Brno Bc. Jakub Ghanem. Absolventům naší akademie přiblížili nejen svůj osobní a profesní život, ale zejména svůj básnický počin v podobě básnické sbírky „Hořící pařez“. Ta vychází z tiskových svodek událostí Městské policie Brno, jejichž autorem je i Jakub Ghanem. Na jeho netradičně psané texty navázal pan doktor Picha, který využil autentických vět a souvětí,  a z nich vytvořil originální básnické dílo. Krátké a vtipné  básničky nejen, že čtenáře pobaví, ale rovněž přimějí k zamyšlení. V závěru večera dostali senioři dárek v podobě výtisku této originální básnické sbírky a jako bonus i možnost získat autogram obou autorů.

DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 10. 4. 2015

Hostem klubového večera byl zástupce vedoucího 3. oddělení obecné kriminality MŘ Policie ČR Brno npor. Bc.  Ladislav Houba, který absolventům, nejen že prozradil něco ze svého osobního života, ale vysvětlil i úkoly svého oddělení, které se zabývá drogovou problematikou, extrémismem a vyšetřováním dopravních nehod se smrtelnými následky. V průběhu večera zazněly zajímavé informace o práci policie v daných oblastech. Nepochybně také „padly“ některé mýty a polopravdy, které mezi laickou veřejností kolují. Hodně se diskutovalo o argumentech pro i proti legalizaci tzv. lehkých drog.

DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 7. 8. 2015

Hostem klubového večera byla generální ředitelka organizace Rozkoš bez rizika z.s. paní PhDr. Hana Malinová, CSc. Posláním tohoto spolku je především zmenšit rizika postihující zvláště ohrožené skupiny lidí (které mohou být rozdílných národností a etnických skupin), a to zejména u žen poskytujících placené sexuální služby, dále ostatních osob působících v prostituční scéně ohrožených rizikovým způsobem života, a to nejen rizikovým sexuálním chováním. S paní generální ředitelkou jsme si povídali nejen o jejím profesním a osobním životě, ale zejména o problematice násilí na ženách v sexbyznysu, intimní asistenci pro lidi s handicapem, nebo vývoji HIV pozitivity a snižování výskytu pohlavně přenosných infekcí.

 

DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 20. 11. 2015

Hostem klubového večera byl tentokrát sám hostitel, který tímto absolventským programem provázel seniory od samého počátku. Tedy od roku 2011. Organizátoři využili blížícího se kulatého jubilea SENIOR AKADEMIE, která bude v roce 2016 slavit 10 výročí svého založení, a na otázky nechali odpovídat jejího zakladatele, strážníka Preventivně informačního oddělení Městské policie Brno, Luboslava Fialu. Ten se s posluchači podělil o vzpomínky na své začátky u brněnské městské policie přiblížil svůj profesní vývoj. Hodně se mluvilo o formování postojů a názorů na život ve městě, viděný optikou hlídkového strážníka. Zavzpomínalo se i na významné události a případy, které jeho kariéru provázely.

****

Počínaje rokem 2016 se čas zahájení o hodinu posunul, a tak se konají diskuzní odpoledne

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE 15. 1. 2016

Pozvání na klubový večer tentokrát přijala náměstkyně krajského státního zástupce paní Mgr. Jarmila Šteflová. O nelehké a dlouhé cestě na významnou a odpovědnou funkci v rámci Krajského státního zastupitelství mluvila paní náměstkyně poutavě a se zaujetím. Zmínila nejen své profesní začátky, ale i dobu studií a něco málo i ze svého rodinného života. Zazněly i vzpomínky na některé starší, ale závažné případy z praxe. Hodně se mluvilo o tom, jaké úkoly státní zástupci plní, v jakém vztahu jsou k policii, soudům, ale i k odborné či laické veřejnosti. Zajímavé bylo povídání o nelehkých vnitřních rozhodnutích a obtížném zvládnutí práva, emocí a pocitů. O tom, jak rozdílně lidé vnímají spravedlnost a jak se s tím vyrovnat.

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE 7. 4. 2016

Hostem klubového večera byl tentokrát tajemník Magistrátu města Brna a předseda Městské rady pro prevenci kriminality Ing. Pavel Loutocký. Již tradičně zazněla vzpomínka na dětství, studia a začátky pracovní kariéry. Pan tajemník pak krátce představil i svoji rodinu a profesní růst v různých pozicích samosprávy. Velice srozumitelně vysvětlil úkoly, povinnosti a odpovědnost tajemníka, jeho kompetence ve vztahu k městským částem a krajskému úřadu. Zavzpomínal i na některé významné společenské, politické a kulturní události, kterých byl aktivním účastníkem. Připomněl také významné osobnosti, se kterým se v rámci svých pracovních povinností setkal.

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE 15. 7. 2016

Netrpělivě očekávaným hostem klubového večera byl čerstvě emeritní ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu plukovník Robert Šlachta. Jeho odchod od Policie ČR byl provázen mnoha emocemi, tiskovými konferencemi a prohlášeními nejen ze strany policejního prezídia, ale i představitelů vlády, parlamentu a senátu. Senioři se hodně zajímali o práci ÚOOZ, připravovanou reformu Policie ČR a v neposlední řadě i osobní a profesní život plukovníka Šlachty. Jeho bezprostřední, ale věcné, srozumitelné a poutavé odpovědi sklízely velký ohlas, potlesk a sympatie. Od seniorů si vyslechl slova uznání, obdivu a poděkování za svůj nekompromisní a důsledný přístup k vyšetřování té nejzávažnější kriminality. Jeho prostřednictvím se od absolventů SENIOR AKADEMIE dostalo velkého poděkování a uznání i všem příslušníkům ÚOOZ. Závěr klubového včera patřil osobním setkáním seniorů s plukovníkem Šlachtou. Desítky podaných rukou a společných fotografií byly velkým zážitkem pro seniory, ale i vyjádřením podpory odcházejícímu řediteli ÚOOZ.

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE 14. 10. 2016

I tentokrát se nám podařilo získat zajímavého a vzácného hosta. Mezi absolventy SENIOR AKADEMIE přišel ředitel Městské policie Brno a s největší pravděpodobností také budoucí hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Bohumil Šimek. Právě skončené volby do krajských zastupitelstev jej katapultovaly do významné politické funkce v našem kraji. S návštěvníky klubového večera se pan Šimek podělil nejen o svůj osobní a karierní život u policie, ale hodně se mluvilo i o právě skončených volbách, úkolech, které jej v nové funkci čekají a jeho přístupu k potřebám obyvatel Jihomoravského kraje. Velkým tématem byla i bezpečnostní a pořádková situace před brněnským hlavním nádražím, které nemá tu nejlepší pověst. Pan ředitel otevřeně promluvil o všech problémech, které s tím souvisí a nastínil další chystaná opatření.

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE konané dne 13. 1. 2017

První klubové odpoledne v roce 2017 jsme věnovali povídání s novinářem, který se v médiích věnuje zejména kriminalitě. Hostem večera byl výrazný a nepřehlédnutelný reportér Krimi zpráv televize Prima pan Michal Janotka. Miliony diváků jej téměř denně vídají na svých obrazovkách, kde společně se svými kolegy točí reportáže o aktuálních kriminálních případech, soudních procesech i pátracích akcích. Michal Janotka prozradil návštěvníkům večera něco ze svého osobního i profesního života. Popsal, jak probíhá všední den reportéra. Jak vznikají reportáže a jaké problémy musí natáčecí štáby řešit. Hodně se mluvilo i o úloze médií v pocitu vnímání bezpečí veřejností. Jak dalece informace škodí nebo prospívají životu běžného občana, a jak by každý člověk měl umět s nimi nakládat.   

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE konané dne 7. 4. 2017

Na dubnový klubový večer přišel mezi naše absolventy český herec, dabér a rozhlasový moderátor pan Zdenek Junák. Od roku 1992 je členem Městského divadla Brno, ale divákům je známý zejména ze seriálu Četnické humoresky. Pan Junák prozradil mnohé ze svého mládí a o okolnostech, které ho zavedly právě k divadlu a herectví vůbec. Hodně se mluvilo o jeho středoškolských plánech věnovat se právu a práci v advokacii, nebo u policie. Probrali jsme také jeho dobré i špatné zkušenosti s policií a zkoušeli najít způsob, jak takové situace zvládnout bez pocitu křivdy a v dobré náladě. Té jsme si při našem povídání užili opravdu dost a o veselé historky, vzpomínky a vtipy nebyla nouze.

SPOLEČENSKÝ KLUBOVÝ VEČER – POD HVĚZDAMI RIVIÉRY konaný dne 28. 7. 2017

Hosty Klubového společenského večera s názvem „POD HVĚZDAMI RIVIÉRY“ tentokrát byli sami absolventi Senior akademie. K poslechu i tanci jim hrála skupina NOVÍ KASKADÉŘI a celý večer byl ve znamení poučné i zábavné soutěže. V ní mohli senioři zúročit vědomosti získané během studia SENIOR AKADEMIE, ale i svůj důvtip a smysl pro humor. Počasí nám přálo, a tak společenský večer probíhal pod širým nebem a hvězdami Riviéry. Téměř 250 seniorů a hosté z řad lektorů si užívali pohodovou atmosféru v krásném prostředí Pisáreckého údolí, v těsné blízkosti poklidné řeky Svratky. Malé občerstvení zajistila nejen Menza Masarykovy univerzity, ale i sami senioři, kteří přinesli k ochutnání vlastní kulinářská překvapení.

video 1video 2