Středisko profesní přípravy

Odbor profesní přípravy a vzdělávání komplexně zajišťuje prostřednictvím Oddělení výuky a dalšího vzdělávání a Oddělení střelecké a taktické přípravy vzdělávání a výcvik všech zaměstnanců MP Brno a dalších subjektů veřejné správy, příp. subjektů veřejné moci. Při zajištění své činnosti úzce spolupracuje se všemi organizačními složkami MP. S ostatními subjekty veřejné správy a veřejné moci spolupracuje na školeních, přednáškách a seminářích pro jejich zaměstnance.

Oddělení výuky a dalšího vzdělávání

Komplexně zajišťuje, plánuje a provádí přípravu strážníků (MP a dalších obecních policií) k obnově osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů před skončením jeho platnosti v souladu se zákonem o obecní policii a příslušnou vyhláškou MV ČR, kterou se provádí zákon o obecní policii.

V rámci Smlouvy o spolupráci mezi Policií České republiky - Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy  a statutárním městem Brnem - Městskou policií Brno, spolupracuje s ÚPVSP především v oblasti metod, forem a programů výcviku a vzdělávání. V oblastech výcviku a vzdělávání pak spolupracuje s PČR na základě koordinační dohody.

Za účelem získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů v rekvalifikačním kurzu komplexně zabezpečuje, plánuje a provádí výuku čekatelů (MP a dalších obecních policií), prostřednictvím Oddělení střelecké a taktické přípravy zabezpečuje jejich výcvik k používání služební zbraně a donucovacích prostředků a realizaci oprávnění podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona.

V rámci dalšího vzdělávání zajišťuje, organizuje a koordinuje další vzdělávací programy pro zaměstnance MP a dalších obecních policií, zejména samostatně nebo na základě požadavků vedoucích jednotlivých organizačních celků zabezpečuje, pořádá a lektorsky zajišťuje odborná školení a tematické semináře pro strážníky a ostatní zaměstnance MP v oblasti legislativních změn a dalších znalostí a dovedností, potřebných pro práci zaměstnanců MP, dalších obecních policií a dalších subjektů veřejné správy a veřejné moci.

Eviduje další vzdělávání všech zaměstnanců MP. V rámci zajištění své činnosti spolupracuje s pracovníky subjektů veřejné správy a veřejné moci.

Zajišťuje prostřednictvím oddělení výuky a dalšího vzdělávání školení a výcvik čekatelů k získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů ve smyslu zákona a dalších prováděcích předpisů.

Oddělení střelecké a taktické přípravy

Komplexně zajišťuje střelecký výcvik, pravidelnou tělesnou a taktickou přípravu strážníků revírů a jednotek. Prostřednictvím určených instruktorů zajišťuje dle potřeb MP další odborný a zdokonalovací výcvik strážníků a čekatelů. Zajišťuje střelecký trenažér, cvičné a kontrolní střelby strážníků MP, provádí doškolovací a prolongační kurzy pro strážníky, vede evidenci zbraní a střeliva MP. Odpovídá za provoz tunelové střelnice a tělocvičen MP. Provádí vstupní fyzické testy pro zájemce o výkon činnosti strážníka MP. Provádí výuku a výcvik v oblasti sebeobrany a použití DP, v oblasti taktiky a použití zbraně čekatelů MP. Uvedené činnosti provádí na základě smlouvy i pro jiné subjekty než je MP. Na základě koordinační dohody spolupracuje v oblasti výcviku s PČR.

Oddělení dopravní výchovy a vzdělávání

Zajišťuje dopravní výchovu a vzdělávání pro školky, školy a širokou veřejnost. Tato činnost je vykonávána v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání (dopravní hřiště Riviéra). Prioritou preventivně výchovné a vzdělávací činnosti jsou nejzranitelnější účastníci silničního provozu na pozemních komunikacích - děti. Společenská objednávka po jejich dopravní výchově je dána nejen zodpovědností rodičů, ale také snahou Ministerstva dopravy - BESIP, které usiluje o co největší zapojení škol a žáků 4. tříd do výuky dopravní výchovy a systematického výcviku a vzdělávání mladých cyklistů na dětských dopravních hřištích. Oddělení dopravní výchovy a vzdělávání spolupracuje s Pedagogickou fakultou MU a podílí se na vzdělávání studentů - budoucích učitelů v oblasti dopravní výchovy.

Vytvořeno 16.8.2011 13:50:10 | přečteno 214x | ernest
load