Provozní řád útulku

Provozní řád
Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby

účinný ode dne 1. 2. 2020


OBSAH:

Část I. Základní ustanovení

Článek 1) Název a sídlo

Článek 2) Poslání útulku

Článek 3) Majetkoprávní vztahy a odpovědné osoby

Článek 4) Závaznost provozního řádu

Článek 5) Ekologická, hygienická a veterinární opatření

Část II. Podrobné podmínky provozu

Článek 1) Odchyt a umístění zvířat v útulku

Článek 2) Hromadný odchyt volně žijících koček

Článek 3) Hygiena chovu zvířat

Článek 4) Protinákazová opatření, karanténa zvířat

Článek 5) Přípravna krmiva a sklad krmiva

Článek 6) Příprava krmiva a krmení

Článek 7) Likvidace odpadu

Část III. Vnější vztahy útulku

Článek 1) Vstup do prostoru útulku

Článek 2) Vstup pro veřejnost

Článek 3) Styk s občany – předávání zvířat

Část IV. Dokumentace útulku

Článek 1) Základní dokumentace

Článek 2) Další dokumentace

Část V. Závěrečná ustanovení

Část I. Základní ustanovení

Článek 1) Název a sídlo

Útulek pro opuštěná zvířata a odchytová a asanační služba

Útulek pro opuštěná zvířata a odchytová a asanační služba (dále jen „útulek“), byl usnesením Rady města Brna č. R3/157 ze dne 2. 5. 2002 zřízen jako samostatný organizační celek Městské policie Brno. Tímto usnesením Rada města Brna pověřila Městskou policii Brno (dále jen „MP Brno“) provozovat na území statutárního města Brna útulek umístěný na adrese Palcary 1186/50, 635 00 Brno.

Článek 2) Poslání útulku

1. Útulek zastupuje statutární město Brno ve věcech nálezů zvířat na území statutárního města Brna podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zvířetem pro účely útulku je pes nebo kočka.

2. Útulek dle § 1052 zákona přijímá oznámení o nálezu zvířete dle § 1058 zákona.

3. Útulek dle § 1053 zákona vyhlašuje nález zvířete oznámený podle § 1058 zákona.

4. Útulek dle § 1054 zákona pečuje o nalezené, opuštěné a toulavé psy a kočky, pokud tato zvířata nejsou v péči jiných osob.

5. MP Brno dle § 13b odst. 1 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím útulku odborně zabezpečuje pro statutární město Brno ve veřejném zájmu odchyt bezprizorních a volně pobíhajících zvířat, karanténu odchycených psů a koček a sběr a svoz uhynulých zvířat do hmotnosti 50 kg (odchytová a asanační služba).

6. Zajišťuje protokolární převzetí a evidenci nalezených psů a koček umístěných do útulku a vede další příslušnou dokumentaci těchto zvířat.

7. Zajišťuje základní životní potřeby nalezených psů a koček umístěných do útulku a vykonává nezbytnou veterinární péči o tato zvířata.

8. Vydává nalezené psy a kočky umístěné do útulku jejich vlastníkům.

9. Předává nalezené psy a kočky v disponibilitě útulku do úschovy fyzickým
a právnickým osobám dle § 1054 a § 2402 a násl. zákona a realizuje jejich převod
z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví těchto osob ve smyslu § 1059 odst. 2, § 1060 a § 2079 a násl. zákona.

10.  Útulek neslouží k trvalému umístění psů a koček nebo k jejich odchovu.

 1. Útulek neslouží k umísťování psů a koček za účelem jejich penzionování.

Článek 3) Majetkoprávní vztahy a odpovědné osoby

 1. Vlastníkem útulku je statutární město Brno.

2. Ve vlastnictví statutárního města Brna jsou nalezení psi a kočky umístění do útulku,
u nichž vypršela lhůta uvedená v § 1059 odst. 2 zákona, při současném splnění podmínky obsažené v § 1060 zákona.

 1. Provozovatelem útulku je MP Brno.
 2. Objekt útulku je užíván a provozován MP Brno v souladu se Základní listinou zřizovací vyhlášky MP Brno.
 3. Za MP Brno je oprávněn jednat ředitel MP Brno.
 4. Osobou odpovědnou za provoz útulku je vedoucí útulku, v jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího útulku.
 5. Za dodržování provozního řádu zodpovídá zejména vedoucí útulku, jeho zástupce a zaměstnanci útulku.

Článek 4) Závaznost provozního řádu

1. Provozní řád musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu do útulku.

2. Provozní řád útulku je závazný pro všechny právnické a fyzické osoby, které se pohybují nebo setrvávají v prostorách útulku.

 1. Zaměstnanci útulku jsou povinni seznámit se s provozním řádem a dbát všech jeho ustanovení.

4)  Poskytnuté osobní údaje jsou Městskou policií Brno zpracovávány výhradně za účelem 

evidence zvířat a nebudou užity k jinému účelu nebo předány jinému subjektu. Více informací  o zpracování osobních údajů,  právech a způsobu jejich uplatnění, naleznete na www.mpb.cz/utulek-pro-zvirata nebo na pracovišti Brno, Palcary 50.

Článek 5) Ekologická, hygienická a veterinární opatření

1. Provoz útulku je zabezpečován tak, aby nedocházelo nad míru obvyklou k narušení zdravého stavu ovzduší, vody, půdy a sídel prachem, plyny, pachem, odpadními látkami, nadměrným hlukem, mikroorganismy či jiným způsobem, v souladu s hygienickými, veterinárními a bezpečnostními podmínkami.

2. V útulku je nutno dodržovat zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, a další příslušné právní normy.

 1. Zaměstnanci útulku spolupracují s veterinárním lékařem, dbají jeho rad, pokynů a nařízení při ošetřování zvířat a k zamezení šíření nákaz a dodržují příslušná hygienická a veterinární opatření.

Část II. Podrobné podmínky provozu

Článek 1) Odchyt a umístění zvířat v útulku

1. Odchyt nalezených opuštěných a toulavých zvířat je v souladu s platnými právními předpisy (§ 13b, odst. 1, písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů), s posláním útulku a pravomocemi Městské policie Brno prováděn výhradně na území statutárního města Brna.

2. Odchyt opuštěného či nalezeného zvířete provádí v souladu s § 39 odst. 1 písm. c)
a § 42 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, odborně proškolený pracovník odchytové služby a asanační služby – strážník na základě oznámení Městského operačního střediska MP Brno. Odchyt je prováděn za použití odchytové techniky.

3. Útulek přijímá od fyzických a právnických osob psy a kočky nalezené na území statutárního města Brna při naplnění podmínek uvedených v § 1058 odst. 1 a § 1060 zákona. Psy a kočky nalezené na území jiných měst a obcí útulek nepřijímá.

4. Útulek nepřijímá psy a kočky přivedené jejich vlastníky. Výjimkou mohou být pouze případy popsané v následujícím odstavci 5 tohoto Článku 1) Části II řádu.

5. V odůvodněných případech, zejména v případech starších osamělých osob, které se již nemohou vzhledem ke svému stáří nebo zdravotnímu stavu o své zvíře postarat, případně mají být dlouhodobě umístěny do zdravotnického zařízení, domova pro seniory apod. a nemohou další péči o své zvíře řešit jiným způsobem, může o přijetí zvířete do útulku rozhodnout vedoucí útulku nebo jeho zástupce za předpokladu, že se zmíněná osoba vlastnictví svého zvířete vzdá ve smyslu § 1012 zákona.

6. Každé zvíře musí být po umístění do útulku podrobeno veterinárnímu vyšetření a umístěno do karanténního boxu útulku.

 1. Pokud nalezené zvíře přijaté do útulku není jednoznačně identifikovatelné (čipem nebo tetováním), provede veterinární lékař před vyřazením zvířete z karantény jeho označení v souladu s § 13b odst. 3 zákona č.  246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a to aplikací čipu (psi a kočky) nebo tetováním (kočky).

Článek 2) Hromadný odchyt volně žijících koček

1. V zájmu regulace populací toulavých koček provádí odchytová služba útulku na území statutárního města Brna hromadné odchyty volně žijících koček. Odchyty jsou prováděny zpravidla od jarních měsíců do konce roku (ke konci kalendářního roku podle aktuálních klimatických podmínek); v zimních měsících se hromadné odchyty volně žijících koček s ohledem na jejich ztížené životní podmínky a zvýšenou imunitní zátěž neprovádí.

2. Odchyt toulavých koček je prováděn humánním způsobem – s použitím vhodné návnady a odchytových sklopců. Odchycené kočky jsou umístěny do karantény útulku. Během pobytu v karanténě jsou vyšetřeny veterinárním lékařem útulku, je provedena jejich kastrace, jsou zbaveny vnějších i vnitřních parazitů, vakcinovány a označeny tetováním.

3. V souladu s doporučením Ústřední komise pro ochranu zvířat a Ministerstva zemědělství ze dne 27. 1. 2004 jsou odchycené toulavé kočky po veterinárním ošetření a pobytu v karanténě útulku vypuštěny zpět do lokality, v níž byly odchyceny.

4. Odchyt toulavých koček je cíleným regulačním programem financovaným z rozpočtových zdrojů statutárního města Brna a provádí se pouze v lokalitách, kde je regulace populací toulavých koček potřebná a žádoucí.

 1. Žádosti o provedení hromadného odchytu volně žijících koček útulek přijímá pouze od městských částí, jejichž pracovníci s místními znalostmi posoudí, zda je provedení odchytu koček v dané lokalitě potřebné.

Článek 3) Hygiena chovu zvířat

1. Přijaté zvíře je umístěno do vyčištěného a vydezinfikovaného boxu v útulku.

2. Mechanická očista kotců je prováděna denně.

3. Jeden den v týdnu (sanitární den) je vyhrazen pro důkladnou mechanickou očistu a dezinfekci všech kotců, výběhů a dalších provozních prostor útulku sloužících k zabezpečení péče o zvířata a prostor k uložení vedlejších produktů živočišného původu (kafilerní box).

4. Jednou za měsíc se provádí celkový úklid a dezinfekce všech provozních prostor útulku.

5. Jedenkrát za rok se provádí dezinsekce a deratizace.

6. Zdravotní stav zvířat je sledován průběžně, veškeré změny ve zdravotním stavu a v chování zvířat se hlásí veterinárnímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu.

7. Koupání zvířat a péče o srst se provádí podle potřeby.

 1. Venčení zvířat se provádí v zabezpečených výbězích, které jsou součástí útulku, případně v blízkém okolí útulku (pouze na vodítku).

Článek 4) Protinákazová opatření, karanténa zvířat

 1. Nově přijaté zvíře se umisťuje do karantény, a to minimálně na dobu stanovenou orgánem státní veterinární správy.

2. V průběhu karantény se u nově přijatých zvířat podle pokynů veterinárního lékaře provádí:

§  zbavení vnějších a vnitřních parazitů

§  vakcinace proti vzteklině

§  vakcinace proti psince a jiným chorobám

3. Očista karantény, pracovních pomůcek, nástrojů a nářadí se provádí denně.

4. Každý použitý kotec je po vyřazení zvířete z karantény, po vyřazení zvířete z útulku (vrácení vlastníkovi, svěření do úschovy) nebo po přemístění zvířete do jiného kotce ihned vyčištěn a vydezinfikován.

 1. Přísnější hygienická a protinákazová opatření jsou přijata podle potřeby na základě doporučení veterinárního lékaře.
 2. Případná další opatření jsou přijata podle aktuální nákazové situace na základě rozhodnutí orgánu Státní veterinární správy České republiky.

Článek 5) Přípravna krmiva a sklad krmiva

1. Pro přípravu krmiva slouží výhradně přípravna krmiva.

2. Krmivo snadno podléhající zkáze, tj. zejména krmivo živočišného původu, se skladuje v chladničce při teplotě 0 0C - 3 0C. Suché krmivo se skladuje ve vyhrazeném suchém uzamčeném skladu, v regálech nebo na paletách.

3. Přípravna i sklady krmiva jsou zabezpečeny proti pronikání hmyzu a hlodavců.

4. Úklid přípravny a skladu krmiva – mechanické odstranění zbytků nečistot z pracovních nástrojů, zařízení a podlah – se provádí denně.

 1. Jednou měsíčně se provádí chemická dezinfekce přípravny a skladů krmiva.

Článek 6) Příprava krmiva a krmení

1. Krmná dávka musí odpovídat druhu, stáří a zdravotnímu stavu zvířete.

2. Krmná dávka, technika a režim krmení jsou pravidelně konzultovány s veterinárním lékařem, pro nemocná zvířata nebo pro zvířata vyžadující zvláštní péči určí veterinární lékař individuální režim krmení.

3. Krmné dávky a změny krmných dávek jsou u každého zvířete zaznamenávány.

4. Krmení se připravuje každý den čerstvé, příprava krmení na více dnů je zakázána. Spotřeba krmiva je denně zaznamenávána.

5. Čerstvá pitná voda se zvířatům doplňuje průběžně podle potřeby.

 1. Nádobí na krmivo a vodu musí být před použitím řádně očištěno a  dezinfikováno. Nádoby jsou nesmytelně označeny číslem kotce a nelze je zaměňovat.

Článek 7) Likvidace odpadu

1. Komunální odpad je ukládán do vyhrazených odpadových nádob a v pravidelném intervalu je odvážen svozovou firmou k odborné likvidaci.

2. Odpady vznikající při odstraňování exkrementů, zbytků krmiva a mechanickém čištění pracovních nástrojů jsou ukládány do zvláštního kontejneru na určeném místě a v potřebném intervalu jsou svozovou firmou odváženy k odborné likvidaci.

3. Odpady živočišného původu (uhynulá zvířata) jsou ukládány do speciálních nádob umístěných v chlazeném kafilerním boxu a v pravidelných intervalech jsou specializovanou svozovou firmou odváženy k odborné likvidaci.

4. Nebezpečné odpady (zdravotnický materiál) a ostré předměty (injekční jehly) jsou ukládány do speciálních uzavřených nádob a v potřebných intervalech jsou specializovanou firmou odváženy k odborné likvidaci.

 1. Speciální nádoby dle bodu 3, jakož i kafilerní box, v němž jsou umístěny, jsou
  vždy po vyprázdnění vymyty a vydezinfikovány. Speciální nádoby dle bodu 4  jsou
  po naplnění uzavřeny a předány k odborné likvidaci jako celek. Pro další ukládání nebezpečných odpadů a ostrých předmětů se vždy použijí nové nádoby.

Část III. Vnější vztahy útulku

Článek 1) Vstup do prostoru útulku

1. Do prostor útulku mohou vstupovat

§  zaměstnanci útulku, nadřízení zaměstnanci, Inspekce ředitele a další zaměstnanci
MP Brno při plnění svých pracovních úkolů,

§  kontrolní orgány dle zvláštních předpisů a jiné kontrolní orgány na základě zmocnění vlastníkem útulku v doprovodu pověřeného zaměstnance,

§  ostatní osoby v odůvodněných případech (provádění servisních prací a služeb souvisejících s provozem útulku, realizace údržby, oprav, dodávek materiálu, zboží, pracovní jednání apod.), s vědomím vedoucího útulku nebo jeho zástupce, v době jejich nepřítomnosti s vědomím pracovníka ostrahy a informační služby nebo službu konajícího strážníka odchytové a asanační služby.

2. Do prostor karantény a veterinární ambulance mohou osoby uvedené pod bodem 1 tohoto Článku 1) Části III řádu vstupovat jen za podmínek stanovených veterinárním lékařem, při dodržení všech bezpečnostních a hygienických opatření.

Článek 2) Vstup pro veřejnost

 1. Vstup veřejnosti do areálu útulku je povolen jen v určených hodinách.
 2. Vydávání zvířat vlastníkům se provádí denně v době od 8.00 do 17.00 hod., mimo uvedenou dobu jen po předchozí telefonické dohodě.
 3. Pro zájemce o zvířata je útulek otevřen denně v době od 10.00 do 17.00 hod. kromě úterý (sanitární den).

4. V rámci areálu útulku je vstup veřejnosti povolen pouze do prostoru parkoviště
pro automobily, vrátnice a návštěvní místnosti (recepce).

5. Volné prohlídky vnitřních prostor útulku veřejností nejsou z bezpečnostních důvodů
a v zájmu životní pohody a zdraví zvířat povoleny.

 1. Do vnitřních prostor provozní budovy útulku a do prostor okolo pavilonů pro zvířata je vstup veřejnosti možný pouze se souhlasem vedoucího útulku nebo jeho zástupce, v době jejich nepřítomnosti se souhlasem zaměstnance – veterinárního technika útulku – pověřeného vedením útulku.
 2. Do vnitřních prostor pavilonů pro psy a do karantény je vstup veřejnosti zakázán.

8. Vedením útulku může být určena doba, během níž si může veřejnost za stanovených podmínek vnitřní prostory areálu útulku prohlédnout.

Článek 3) Styk s občany - předávání zvířat

1. Nalezená zvířata umístěná do útulku jsou v době do 4 měsíců od data vyhlášení jejich nálezu vrácena protokolárně jejich vlastníkům, případně na základě smlouvy předána do úschovy fyzickým nebo právnickým osobám. Pokud se o zvíře v uvedené lhůtě nikdo nepřihlásí, stává se zvíře vlastnictvím statutárního města Brna a může tak být
na základě kupní smlouvy dále převedeno do vlastnictví fyzických či právnických osob, zejména pak osob, u nichž jsou v uvedené lhůtě zvířata uschována. Kupní cena zvířat je stanovena Radou města Brna.

2. Vydání zvířat jejich vlastníkům a dalším oprávněným osobám provádí určení zaměstnanci útulku. Určení zaměstnanci útulku jsou oprávněni požadovat od těchto osob platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a doklady prokazující vlastnictví zvířete (očkovací průkaz zvířete, průkaz původu zvířete apod.), či jiné doklady prokazující oprávnění těchto osob k převzetí zvířete. Pokud zaměstnanci útulku nebudou mít právo uvedených osob na vrácení zvířete za hodnověrně prokázané, jsou oprávněni vydání zvířete odmítnout.

3. Nalezené zvíře umístěné v útulku vrátí útulek v souladu s § 1052 zákona osobě, která zvíře ztratila nebo vlastníkovi ztraceného zvířete proti úhradě nutných nákladů, které byly prostřednictvím útulku statutárním městem Brnem na odchyt zvířete a nezbytnou péči o zvíře v útulku vynaloženy. Úhrada uvedených nákladů je splatná při převzetí zvířete z útulku. O přijetí této úhrady vystaví oprávněný zaměstnanec útulku potvrzení formou jednoduchého příjmového pokladního dokladu.

4. Zájemcům o zvířata z útulku, kteří po dobu jejich pobytu projevili zájem, poskytují určení zaměstnanci dostupné informace týkající se zvířat (tj. zejména upozorňují na zdravotní stav a specifické vlastnosti zvířat a informují o možnostech předání těchto zvířat do úschovy, popř. do vlastnictví).

5. V zájmu zajištění odpovídajících podmínek pro další život zvířat zaměstnanci útulku zjišťují, jaké životní podmínky může zájemce o zvíře zvířeti nabídnout a zda se tyto podmínky slučují s povahou zvířete, jeho zdravotním stavem a životními potřebami. Podle těchto zjištění pak zaměstnanci útulku nabízejí zájemcům vhodná zvířata. V případě, že útulek nemůže zájemci žádné vhodné zvíře nabídnout, nemusí být zájemci žádné zvíře vydáno.

6. Předání zvířete umístěného v útulku do úschovy nebo jeho převod z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví fyzických či právnických osob, jsou realizovány na základě dobrovolného smluvního vztahu a nejsou proto nárokovatelné. 

7. Zvíře umístěné v útulku se předává do úschovy fyzické či právnické osobě nejdříve po vyřazení zvířete z karantény.

8. U zvířat předaných do úschovy fyzickým či právnickým osobám má útulek právo vykonávat kontroly jejich chovu, tj. způsob zajištění péče o jejich životní pohodu, krmný režim a řádný zdravotní stav. Právo této kontroly je upraveno podmínkami smlouvy o úschově.

Část IV. Dokumentace

Za vedení dokumentace útulku odpovídá vedoucí útulku, v jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího útulku. Za vedení zdravotní dokumentace zvířat odpovídá veterinární lékař útulku.

Článek 1) Základní dokumentace

Základní dokumentaci provozu útulku tvoří zejména:

 • protokol o přijetí zvířete do útulku
 • provozní deník
 • evidenční karty zvířat
 • zdravotní karty zvířat
 • kniha veterinární činnosti
 • karanténní deník
 • kafilerní deník
 • sanitační deník
 • kniha závad

Protokol o přijetí zvířete do útulku

Protokol o přijetí zvířete do útulku obsahuje následující údaje:

 • evidenční číslo zvířete
 • datum, hodina a místo nálezu nebo odchytu zvířete
 • údaje o nálezci zvířete (žadateli o odchyt zvířete)
 • způsob provedení odchytu nebo předání zvířete
 • popis zvířete a jeho zdravotní stav při převzetí
 • údaje o vlastníkovi zvířete (jsou-li k dispozici)
 • jméno a služební číslo strážníka, který provedl odchyt zvířete
 • datum a hodina přijetí zvířete do útulku
 • jméno zaměstnance útulku, který zvíře přijal
 • čestné prohlášení nálezce zvířete

Vytvořeno 8.12.2021 17:56:02 | přečteno 6780x | tana
Štítky: provozní řád , útulek
 
load