Důležité informace

logo-utulek.jpg

Útulek zajišťuje odchytovou a asanační činnost na území statutárního města Brna (přijímá výhradně bezprizorní opuštěná a toulavá zvířata nalezená na území statutárního města Brna). Byl vybudován statutárním městem Brnem a je provozován městskou policií. V útulku může být umístěno až  205 psů (z toho 52 v karanténě) a 78 koček (z toho 42 v karanténě). Součástí útulku je i veterinární ordinace (slouží pouze k zajištění péče o zvířata umístěná v útulku).

Když se vám ztratí pes nebo kočka

Rozhodně zavolejte na operační středisko městské policie (bezplatná telefonní linka 156), které má přehled o všech ten den odchycených zvířatech, nebo přímo do našeho útulku (tel. č. 541 420 111). Pokud od ztráty Vašeho zvířecího kamaráda uplynula delší doba, prohlédněte si zvířata na našich webových stránkách, a pokud na nich svého pejska nebo kočičku naleznete, přijďte si pro ně do útulku – viz výdej nalezených zvířat vlastníkům.

K převzetí Vašeho zvířete z útulku je zapotřebí mít s sebou platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas), očkovací průkaz zvířete, případně další doklady prokazující vlastnictví zvířete, a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, i finanční hotovost na náhradu nákladů, které statutárnímu městu Brnu v souvislosti s opatrováním nalezeného psa nebo kočky vznikly. O aktuální výši těchto nákladů ke dni převzetí zvířete z útulku se můžete informovat předem na telefonních číslech uvedených pod kontakty na útulek.

Umístění zvířat ke schovatelům

Nalezená zvířata je možné na základě smluvního vztahu svěřit do úschovy schovatelům, a to na dobu vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nepřihlásí-li se v zákonem stanovené lhůtě o ztracené zvíře jeho vlastník, nebo ten, kdo zvíře ztratil, stane se nalezené zvíře umístěné v našem útulku vlastnictvím města a může být dále převedeno do vlastnictví jiných právnických či fyzických osob – tj. především schovatelů. K převodu vlastnictví dojde na základě kupní smlouvy. Kupní cena stanovená Radou města Brna je splatná v hotovosti při převzetí zvířete z útulku a činí 500,-Kč u psů a 200,-Kč u koček.

Zájemce o zvíře z našeho útulku musí být způsobilý k právním úkonům a musí mít trvalé bydliště na území České republiky.

Z důvodu jednoznačné identifikace trvalého bydliště schovatele, tj. zpravidla místa, v němž bude zvíře svěřené do úschovy umístěno, útulek nesvěřuje zvířata do úschovy osobám s úřední adresou (Husova 5, Brno, apod.).

Zvířata jsou před vydáním vyšetřena veterinárním lékařem, vakcinována a zbavena vnějších i vnitřních parazitů. Všechna zvířata předávaná do úschovy jsou vybavena očkovacím průkazem a jsou označena elektronickým identifikačním mikročipem (u koček může být provedeno tetování). Je to velmi důležité pro eventuální identifikaci zvířete v případě, že se zvíře schovateli (nebo později novému vlastníkovi) zaběhne, nebo ztratí.

Schovatel zvířete je na území statutárního města Brna po dobu jednoho roku od data převzetí zvířete z útulku osvobozen od místního poplatku ze psů.

Chcete najít nového čtyřnohého společníka právě v našem útulku?

Přehled zvířat umístěných v útulku naleznete pod příslušnými odkazy (nalezení psi– nalezené kočky– psi k adopci– kočky k adopci). V sekcích nalezených zvířat jsou zvířata umístěná v karanténě. Po dobu jejich umístění v karanténě nemohou být tato zvířata svěřena do úschovy; mohou být vydána pouze vlastníkům po předložení výše uvedených dokladů. Po vyřazení z karantény jsou prezentovaná zvířata převedena do sekce „k adopci“ a mohou být svěřena do úschovy. Přehled zvířat je aktualizován každý den.

Údaje týkající se stáří zvířat jsou orientační – věk je odhadován při veterinární prohlídce, nemusí proto přesně souhlasit se skutečností.

Budete-li mít o některého z našich svěřenců zájem, rádi Vám poskytneme bližší informace telefonicky (viz telefony), či při Vaší osobní návštěvě ( viz výdej zvířat schovatelům). Přejeme vám při výběru nového společníka šťastnou ruku a zvířatům hezký nový domov.

Volné prohlídky útulku

Volné prohlídky útulku nejsou v zájmu psychické pohody a zdraví zvířat povoleny. Přítomnost cizích osob v blízkosti kotců silně působí na psychiku zvířat (zejména psů) a způsobuje jim následné zdravotní problémy (zažívací obtíže apod.). Každému vážnému zájemci však vybrané zvíře rádi přivedeme do klidného prostředí naší recepce a s pejskem nebo kočičkou ho seznámíme.

Hromadné odchyty volně žijících koček

V zájmu regulace populací toulavých koček provádí odchytová služba útulku na území statutárního města Brna hromadné odchyty volně žijících koček. Odchyty jsou prováděny od jarních měsíců do konce roku (ke konci kalendářního roku podle aktuálních klimatických podmínek; v zimních měsících se hromadné odchyty volně žijících koček s ohledem na sníženou imunitu zvířat neprovádí).

Kočky jsou odchytávány humánním způsobem – s použitím vhodné návnady a odchytových sklopců. Odchycené kočky jsou umístěny do karantény útulku. Během pobytu v karanténě jsou vyšetřeny veterinárním lékařem útulku, je provedena jejich kastrace, jsou zbaveny vnějších i vnitřních parazitů, navakcinovány a označeny tetováním. Po cca 10 dnech pobytu v karanténě jsou – v souladu s metodickým pokynem Státní veterinární správy ČR č. 3/1995 – "Regulování populací toulavých koček v městských aglomeracích" – vypuštěny zpět do lokality, v níž byly odchyceny (toulavé kočky jsou tzv. zvířata synantropní, tj. zvířata, jejichž přirozeným způsobem života je volný pohyb v blízkosti lidských sídlišť a obydlí).

Odchyt toulavých koček se provádí v lokalitách, kde je regulace jejich populací potřebná a žádoucí, a je financován z rozpočtu útulku – na náklady statutárního města Brna. Žádosti o provedení hromadného odchytu volně žijících koček útulek přijímá pouze od městských částí, jejichž pracovníci s místními znalostmi mohou posoudit, zda je provedení odchytu v dané lokalitě skutečně žádoucí.

Pokud se domníváte, že jsou volně žijící kočky v některé lokalitě přemnoženy a situace v místě vyžaduje provedení odchytu, obraťte se prosím s žádostí o provedení odchytu na místně příslušný úřad městské části (zpravidla odbor životního prostředí). Shledá-li městská část, že je provedení odchytu koček v daném místě potřebné a žádoucí, zašle sama žádost o provedení odchytu našemu útulku.

Musíme upozornit, že žádostí městských částí o provedení odchytu koček obdržíme každoročně značný počet. Kapacita karantény útulku pro příjem koček je však počtem volných míst omezena. Jakkoliv proto v průběhu roku provádíme po cca 10 dnech v některé z lokalit statutárního města Brna hromadný odchyt koček, mezi doručením žádosti o provedení odchytu a samotnou realizací odchytu bývá časová prodleva. U žádostí podaných v pozdějším termínu se proto může stát, že v daném kalendářním roce nebude odchyt proveden. Vyřizovány jsou však všechny žádosti, a to podle pořadí, v jakém byly doručeny. Nebude-li z kapacitních důvodů možné uskutečnit odchyt v daném kalendářním roce, žádost se automaticky posouvá do dalšího kalendářního roku beze změny pořadí.

Často se na nás obrací občané s názorem, že odchyt koček v jimi označené lokalitě je nejdůležitější a všechny ostatní odchyty mohou počkat. Z celoměstského hlediska však tomu tak není. Preferování jednoho odchytu před ostatními znamená oddálení odchytů v ostatních lokalitách. Proto útulek podobné preference odmítá a dodržuje pořadí popsané v předchozím odstavci. Věříme, že tento postup pochopíte.

Souhrnná informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů na pracovišti Útulku pro opuštěná zvířata MP Brno

Správcem Vašich osobních údajů je Statutární město Brno Městská policie Brno se sídlem: Brno-Ponava, Štefánikova 112/43, IČO: 44992785, telefon: +420 541 124 111, e-mail: podatelna.mpb@brno.cz, ID datové schránky: scedv36. Při zpracování osobních údajů je Městskou policií Brno kladen důraz na soulad se všemi požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušením směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Útulek pro opuštěná zvířata je pracovištěm Městské policie Brno a zpracovává osobní údaje zejména těchto kategorií subjektů údajů: • Vlastník zvířete • Osoba jednající za vlastníka na základě plné moci • Nálezce zvířete • Zájemce o adopci zvířete • Smluvní strana • Oznamovatel • Svědek Kategorie osobních údajů tvoří zejména: • identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození; • adresní a kontaktní údaje: adresa trvalé bydliště, telefonní číslo, e-mail; • popisné údaje: např. údaj o vztahu k vlastníkovi zvířete apod. Právním základem zpracování osobních údajů jsou zejména: • splnění právní povinnosti, která se na městskou policii vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. prokázání totožnosti osoby, vůči které strážník činí zákrok nebo úkon dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii); • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci – čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (např. protokol o předání a převzetí zvířete); • splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření před přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (např. osobní údaje uváděné ve smlouvě kupní, darovací nebo o úschově); • Z důvodu oprávněného zájmu městské policie – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR(např. údaje v Záznamu o zapůjčení psa na zkoušku, údaje z obrazových a zvukových záznamů pořízených městskou policií v rámci jednání s občanem apod.)

Ve svém oprávněném zájmu Městská policie Brno rovněž vede evidenci návštěv ve svých objektech a ve vybraných částech objektu – na vstupu označených piktogramem a doplňující informací – zajišťuje ochranu majetku a osob prostřednictvím lokálního kamerového systému se záznamem. Osobní údaje získané Městskou policií Brno v souvislosti s přípravou a zajištěním jí organizovaných preventivních projektů nepředáváme jinému subjektu, pakliže nám povinnost předání oprávněnému orgánu není uložena jiným právním předpisem (např. předání údajů osoby s neuhrazenou pohledávkou po lhůtě splatnosti, záznamy vyžádané Policií ČR aj.), anebo pokud k tomu subjekt údajů neudělil svůj souhlas. Při zpracování osobních údajů u Městské policie Brno nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem Městské policie Brno, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva můžete uplatnit u Městské policie Brno následujícími způsoby: • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele, • v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na elektronickou podatelnu Městské policie Brno, • osobním předáním písemné žádosti na podatelně Městské policie Brno, Štefánikova 43 (po, út a čt 7:30 – 15:00 hod., st 7:30 – 17:00 hod. a pá 7:30 – 13:30 hod.), podmíněných identifikací žadatele podle dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního dokladu) ověřeného pověřeným zaměstnancem Městské policie Brno. • písemně na adrese Městské policie Brno. V případě osobního a písemného podání je nutné počítat s osobním vyzvednutím odpovědi podmíněným identifikací žadatele na podatelně Městské policie Brno. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR městskou policií jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů.


Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů je: • Ing. Igor Prosecký, Brno – Ponava, Štefánikova 112/43, IČ 44992785, telefon: +420 541 124 111, e-mail: dpo@mpb.cz, ID datové schránky: scedv36 V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vytvořeno 8.12.2021 17:40:11 - aktualizováno 8.12.2021 17:49:30 | přečteno 16870x | tana
load