Výběrové řízení na pracovní pozici – zástupce/zástupkyně vedoucí/ho Útulku pro opuštěná zvířata


Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici –

zástupce/zástupkyně vedoucí/ho Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby MP Brno (dále jen Útulek)

Za účelem obsazení pracovní pozice zástupce/zástupkyně vedoucí/ho Útulku vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

 

Charakteristika pracovní pozice:

Zajišťuje a koordinuje odborné veterinárně technické práce při prohlídce zvířat. Zajišťuje provoz útulku podle platných právních předpisů, platného Provozního řádu útulku a dalších interních normativních aktů MP Brno. Organizuje a koordinuje denní činnost veterinárních techniček a ošetřovatelů zvířat při zajištění hygienických podmínek provozu útulku a potřebné chovatelské a veterinární péče o zvířata. Spolupracuje s veterinárním lékařem útulku při zajištění komplexní veterinární péče o zvířata a konzultuje s ním nezbytná opatření k předcházení a zamezení šíření nákaz. Činí opatření k odstranění provozních, veterinárně-technických a chovatelských závad. Zajišťuje provoz skladu krmiva a objednávku dodávek krmiva, provoz skladu sanitárních potřeb a jejich objednávky. Zajišťuje funkčnost odpadového hospodářství útulku. Zajišťuje vystrojení a vybavení zaměstnanců útulku. Provádí kontrolu stavu finančních prostředků přijatých od vlastníků zvířat a nových schovatelů a kontroluje správnost vedení příslušných finančních dokladů. Provádí a odpovídá za organizování, řízení a zajištění řídící kontroly Útulku ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě, vše ve znění pozdějších předpisů a provádí pokladní manipulaci s peněžní hotovostí výdajové pokladny vč. přijímání a zúčtování záloh.

- pracovní poměr

- pracovní doba: dvousměnný režim práce s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou stanovenou v rozsahu od 7.00 do 15.15 hod - ranní směna a odpolední směna s nástupem od 10.00 do 14,45 hod., z toho činí 7,75 hod. pracovní doba a 30 minut přestávka v práci, která se do pracovní doby nezapočítává.

- místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: Útulek pro opuštěná zvířata MP Brno, Palcary 1186/50, Brno

 

Předpokládaný nástup: dle dohody co nejdříve po ukončení výběrového řízení

 

Podmínky výběrového řízení:

 

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

· minimálně 2 roky praxe vedoucího zaměstnance s řídící činností dle § 11 Zákoníku práce

 • odborné předpoklady pro řídící funkci, odpovídající rozhodovací a organizační schopnosti
 • dobrá orientace v právních předpisech, které s uvedenou pracovní pozicí souvisí (dle charakteristiky pracovní pozice)

· orientace v dodavatelsko – odběratelských vztazích (kupní smlouvy, smlouvy o dodávce služeb apod.)

 • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
 • dobrý verbální i písemný projev
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC – Microsoft Office, Excel, Word
 • bezúhonnost
 • flexibilita, spolehlivost, samostatnost, aktivní přístup, vysoké pracovní nasazení
 • efektivní komunikace a asertivní chování
 • ochota k celoživotnímu vzdělávání
 • kladný vztah ke zvířatům

 

Dále výhodou:

 

· ekonomický, zemědělský nebo veterinární obor vzdělání

· znalost ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vztahujících se k postavení a chovu zvířat

· znalost zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

· znalost zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů

 • znalost zákona č. 320/2001 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata

 

Nabízíme:

 

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

9. platová třída /rozpětí od 19.730,- Kč do 28.920,- Kč dle započitatelné praxe/

příplatek za vedení ve výši 3. 000,- Kč, zvláštní příplatek za směnnost ve výši 1.000,- Kč a možnost poskytnutí osobního příplatku po 3 měsících

 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV
 • stabilní zaměstnání, důležitou a záslužnou práci

 

 

Další zaměstnanecké benefity:

 • dovolená v délce 5 týdnů
 • indispoziční volno (sick days) v rozsahu 2 dnů s navýšením dle odpracovaných let u MP Brno až na 4 dny
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční elektronické předplatní jízdenky
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska
 • zaměstnanecký program výhodného volání
 • přidělení služebního mobilního telefonu a notebooku

 

 

K přihlášce (volná forma) je nutné připojit:

- motivační dopis

- koncepci chodu Útulku

- strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech se zaměřením na podmínky výběrového řízení

- ověřenou kopii dokladu o dosaženém požadovaném vzdělání

- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

- doklady potvrzující požadovanou délku praxe vedení

 

V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit

na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 30. 09. 2022, 14.00 hod. (včetně)

v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – ZV Útulku“

 

 

Obsah výběrového řízení:

 

 

1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů doložených uchazeči

 

2. část výběrového řízení:

 • osobní výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici

· ověření požadovaných podmínek

 

3. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti – vstupní lékařská prohlídka - práce není vhodná pro občany s alergiemi (srst, prach, apod.)
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Brně dne 24. 08. 2022 Mgr. Luboš Oprchal

      ředitel Městské policie Brno


Vytvořeno 25.8.2022 9:40:01 | přečteno 343x | petra.volesova
load