Domovnická akademie (2015 – 2022)

Etapa č. 3:  Domovnická akademie (2015 – 2021)

Na základě získaných zkušeností bylo, mimo jiné,  zřejmé, že pro fungování všech opatření se jako klíčová jeví pozice domovníka, který plní nejen úkoly při úklidu a údržbě domu, ale zapojuje se i do činnosti asistenční a poradenské, plní úlohu prostředníka mezi vlastníkem domu a nájemníky, je důležitým článkem spolupráce strážníků a policistů odpovědných za danou lokalitu. Je součástí každodenního života nájemníků a má osobní i místní znalost. Pro vlastníka domu je optimálním nástrojem pro komunikaci s nájemníky, kontrolu pravidel pro užívání bytů a společných prostor domu, a v neposlední řadě i efektivní údržbu domu.

Tyto tradiční úkoly domovníků jsme v rámci projektu Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení rozšířili o činnosti, které výrazně ovlivňují bezpečnost obyvatel domu. Byly mu svěřeny dílčí kompetence při obsluze prvků situační prevence (dohledový kamerový systém, požární hlásný systém). Zajišťoval bezprostřední reflexi na zjištěné nedostatky, porušování domovního řádu, pravidel občanského soužití a požárních předpisů.

Zkušenosti zřetelně prokázaly, že na osobu domovníka jsou kladeny mnohem širší a náročnější požadavky, než je běžná údržba a úklid domu. Jeho úkoly vyžadují i základní orientaci v oblasti sociální a situační prevence, práva, veřejného pořádku, členění a úkolech samosprávy a státní správy, základních lidských práv, komunikačních dovedností a psychologie. V roce 2015 jsme proto zahájili nultý ročník vzdělávacího programu „DOMOVNICKÁ AKADEMIE“, který připravoval zájemce na výkon práce domovníka.

Nultý ročník – r. 2015

Nultý ročník kladl důraz na klasické manuální dovednosti při údržbě domu, ale také na  základní znalosti  a dovednosti v oblasti komunikace, zvládání konfliktních situací, mediace, prevence kriminality, požární ochrany, komunikace se složkami integrovaného záchranného systému, orientace ve struktuře samosprávy, nabídce sociálních a služeb a služeb nestátních neziskových organizací. Podrobně se zabývá možnostmi optimálního využití mechanických i elektronických systémů situační prevence, ale i  možnostmi sociální prevence, které nabízí systém sociálních služeb neziskových organizací podporovaných městem, krajem i státem. Program byl připraven v rozsahu 230 hodin, z toho 168 hodin bylo věnováno výuce praktických řemeslných dovedností a 62 hodin bylo naplánováno pro prevenci kriminality, požárů a komunikační dovednosti.

Z hlediska prevence kriminality a požárů byla do výuky zařazena tato témata:

 • Právní minimum – orientace na trestní, přestupkové a občanské právo v oblasti bydlení, majetku, občanského soužití a veřejného pořádku. Ochrana osobních údajů, nakládání s osobními údaji atd.
 • Preventivní minimum – orientace na základní znalosti v oblasti situační a sociální prevence.
 • Technické minimum situační prevence – principy fungování, ovládání a údržba technických zařízení situační prevence.
 • Protipožární minimum – základní protipožární prevence, chování a postupy při mimořádných událostech, evakuace osob, součinnost s HZS při zásahu v domě.
 • Krizové minimum – komunikace se složkami IZS.
 • Samospráva + NNO – základní kompetenční struktura samosprávy a státní správy, fungování, struktura a možnosti sociální péče (komunitní plán).
 • Komunikační minimum – komunikační dovednosti při jednání s nájemníky v běžném každodenním styku, v zátěžových situacích, při konfliktech a jejich urovnání (mediace, vyjednávání, předcházení).
 • Nakládání s odpady – typy odpadů, třídění odpadů, vliv na životní prostředí, právní úprava, vyhlášky, kompetence státní správy a samosprávy.

Z hlediska manuálních dovedností a znalostí byla do výuky zařazena tato témata:

 • Domovník – Zedník a montér suchých staveb – 21 výukových hodin.
 • Domovník – Malíř – 7 výukových hodin.
 • Domovník – Podlahář – 7 výukových hodin.
 • Domovník – Truhlář – 21 výukových hodin.
 • Domovník – Sklenář – 7 výukových hodin.
 • Domovník – Zámečník – 21 výukových hodin.
 • Domovník – Elektrikář – 14 výukových hodin.
 • Domovník – Instalatér  - 42 výukových hodin.

Nultý ročník absolvovalo 10 studentů. Zastoupení v něm měli jak vlastníci bytových domů, kteří se současně o svůj dům sami starají, tak i zástupci společenství vlastníků bytových jednotek nebo zaměstnanci, kteří práci domovníka vykonávají pro různé vlastníky. V rámci projektu jsme si, společně s městskou částí ověřili, že vzdělávací program je vhodný a využitelný i pro práci školníků, kteří kromě správy a údržby budovy mohou výrazně přispět i ke zvýšení bezpečnosti a pořádku v objektech základních a středních škol.

Svoji kvalifikaci si v programu zvýšil i Asistent prevence kriminality, který je zaměstnancem brněnské městské policie a působí zejména ve vyloučených lokalitách na území MČ Brno sever a s problematikou bezpečného bydlení se při své práci setkává denně.

Své místo  v „nultém“ ročníku našel i zástupce mladé studující populace, jehož úkolem bylo ověřit a popsat, zda je program zajímavý a přijatelný i pro generaci vysokoškolských studentů, kteří se mohou angažovat na správě domu například v rámci fungování společenství vlastníků jednotek.

I přesto, že program „Nultého ročníku“ obsahově splňoval naše požadavky a ze strany odborné i laické veřejnosti byl hodnocen příznivě, byl současně pro posluchače časově velice náročný. Svým rozsahem a obsahem v podstatě splňoval předpoklady pro rekvalifikační program. Současně jsme zaregistrovali velký zájem o absolvování programu ze strany žen, které nicméně nechtěly, nebo nemohly zvládnout tu část programu, která obsahovala manuální dovednosti a znalosti.
Proto jsme se rozhodli vzdělávací program upravit a veřejnosti jsme nabídli formát DOMOVNICKÉ PREVENTIVNÍ MINIMUM. Takto koncipované vzdělávání bylo přístupné mnohem širší části veřejnosti. Do programu se tak začali hlásit i lidé, kteří se o pořádek a bezpečnost v bytových domech starali v různých pozicích (členové výborů SVJ, Bytových družstev, vlastníci bytových domů nebo osoby zajišťující správu domu).

Domovnické preventivní minimum – r. 2016 / 2021

V současnosti může veřejnost využívat vzdělávací program DOMOVNICKÉ PREVENTIVNÍ MINIMUM. Ten zahrnuje výuku základních znalostí a dovedností v oblasti komunikace, zvládání konfliktních situací, mediace, prevence kriminality, požární ochrany, komunikace se složkami integrovaného záchranného systému, orientace ve struktuře samosprávy, nabídce sociálních služeb a služeb nestátních neziskových organizací.

 • Rozsah výuky je 45 hodin v rozmezí cca 4 měsíců (1x týdně).
 • Realizace výuky je od září do prosince.
 • Maximální počet  ve výuce je 25 posluchačů.
 • Místem konání výuky je Areál dopravní výchovy a vzdělávání MP Brno – Bauerova 7, (Riviéra).

Z hlediska prevence kriminality a požárů byla do výuky zařazena tato témata:

 • Komunikační dovednosti – 6 vyučovacích hodin.
  • Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy Policie ČR.
 • Právní  minimum – 6 vyučovacích hodin.
  • Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy Policie ČR.
 • Elektronické zabezpečovací systémy v praxi – 3 vyučovací hodiny.
  • Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium alarm.
 • Mechanické zabezpečovací systémy v praxi – 3 vyučovací hodiny.
  • Asociace  zámkových a klíčových služeb České republiky.
 • Požární prevence, užívání stavby, hasicí přístroje – 3 vyučovací hodiny.
  • Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.
 • Požární dokumentace, práva a povinnosti – 3 vyučovací hodiny.
  • Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.
 • Základy první pomoci – 3 vyučovací hodiny.
  • Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.
 • Krizové  minimum – 3 vyučovací hodiny.
  • Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy Policie ČR.
 • Plánování a organizace práce, řízení domovních schůzí – 3 vyučovací hodiny.
  • Emeritní pplk. Policie ČR.
 • Psychická onemocnění a sousedské vztahy – 3 vyučovací hodiny.
  • Práh Jižní Morava, zapsaný ústav.
 • Konflikt  a jeho zvládání,  vznik konfliktu a emoce – 3 vyučovací hodiny.
  • Emeritní pplk. Policie ČR.
 • Konflikt  a jeho zvládání  řešení konfliktu – 3 vyučovací hodiny.
  • Emeritní pplk. Policie ČR.
 • Sousedské spory  a možná řešení – 3 vyučovací hodiny.
  • Městská policie Brno - Preventivně informační oddělení.

Dopady vzdělávání

V průběhu pěti ročníků se do vzdělávacího programu zapojili zástupci všech forem vlastnictví bytů a bytových domů. Ukazuje se, že největší zájem o zvyšování standardu bezpečného bydlení mají členové Společenství vlastníků. Hned za touto skupinou následují fyzické osoby, které vlastní bytové domy a byty pronajímají. Na třetím místě jsou pak zástupci obecních bytů a nakonec i členové bytových družstev. Absolventi vzdělávacího programu dnes ovlivňují bezpečnost a pořádek v 80 domech, kde bydlí více jak 7.000 obyvatel v 2. 338 bytech.

GRAF_1.jpg, obrázek se otevře v novém okněGRAF_2.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Video

Média

ikona souboruČasopis 112_4_2018

ČT 24_rozhovor 24_4_2014


Fotogalerie-článek

3 0 rocnik ZAHAJENI 1

3 0 rocnik ZAHAJENI 1

 
11 2 rocnik  UKONCENI 1

11 2 rocnik UKONCENI 1

 
1 0 rocnik  ZAHAJENI 1

1 0 rocnik ZAHAJENI 1

 
8 1 rocnik  VYUKA 1

8 1 rocnik VYUKA 1

 
14 3 rocnik  VYUKA 1

14 3 rocnik VYUKA 1

 
20 BLOOMBERG v BERLINE 1

20 BLOOMBERG v BERLINE 1

 
2 0 rocnik  ZAHAJENI 1

2 0 rocnik ZAHAJENI 1

 
6 0 rocnik  UKONCENI 1

6 0 rocnik UKONCENI 1

 
5 0 rocnik  VYUKA 1

5 0 rocnik VYUKA 1

 
13 2 rocnik  UKONCENI 1

13 2 rocnik UKONCENI 1

 
17 TYM MCH V BRNE 1

17 TYM MCH V BRNE 1

 
10 1 rocnik  UKONCENI 1

10 1 rocnik UKONCENI 1

 
16 3 rocnik  UKONCENI 1

16 3 rocnik UKONCENI 1

 
9 1 rocnik  VYUKA 1

9 1 rocnik VYUKA 1

 
19 TYM MCH v BERLINE 1

19 TYM MCH v BERLINE 1

 
18 TYM MCH v BERLINE 1

18 TYM MCH v BERLINE 1

 
15 3 rocnik  UKONCENI 1

15 3 rocnik UKONCENI 1

 
12 2 rocnik  OSVEDCENI 1

12 2 rocnik OSVEDCENI 1

 
21 TYM MCH v BERLINE 1

21 TYM MCH v BERLINE 1

 
4 0 rocnik  VYUKA 1

4 0 rocnik VYUKA 1

 
 
Vytvořeno 29.4.2021 13:10:19 | přečteno 65x | ernest
Štítky: pro veřejnost
 
load