Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení

Etapa č. 1: Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení (2008 – 2012).

Na 8. zasedání Poradního sboru MV ČR pro situační prevenci kriminality, byl dne 10. prosince 2008 přijat a vyhlášen pilotní projekt Poradního sboru pro situační prevenci kriminality „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“. Tento poradní sbor konstatoval, že majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky. V mnohých městech naší republiky jsou určité lokality, kde se nacházejí domy, většinou panelové domy, a kde je třeba pozitivním způsobem ovlivňovat a stimulovat chování jejich obyvatelů.

Pro realizaci tohoto pilotního projektu byla původně vybrána města Brno a Zlín. Projekt nakonec dokončilo jen město Brno. Nositelem projektu byla Městská policie Brno. Primárním cílem projektu byla realizace komplexu preventivních technických, organizačních, režimových a sociálních opatření v konkrétním bytovém domě. Nicméně součástí projektu byla i neméně důležitá sekundární úloha, která spočívala v následné analýze efektivity a dopadů přijatých opatření a jejich vlivu na faktickou i pocitovou úroveň bezpečí nájemníků. Zjištění vzešlá z tohoto vyhodnocení byla určena k dalšímu využití pro metodickou a poradenskou činnost cílenou na veřejnost z řad nájemníků, správců  a vlastníků bytů a bytových domů.

Na výběru vhodného domu se, kromě městské policie, podílelo i Oddělení koordinační centrum prevence Magistrátu města Brna. Z celkového počtu 8 bytových domů byl nakonec vybrán panelový bytový dům v městské části Nový Lískovec. Díky složitým majetkovým vztahům mezi městem a městskými částmi došlo v tomto domě k nežádoucí vysoké koncentraci osob z řad sociálních, národnostních a etnických menšin, jejichž soužití přinášelo řadu problémů nejen uvnitř bytového domu, ale i mezi obyvateli okolních panelových domů. Přičteme-li k tomu, že v domě bylo 156 bytů a více jak 600 obyvatel, je zřejmé, že realizace projektu byla náročná.

V průběhu roku 2009 pak postupně následovaly další kroky:

 • Zpracování sociologického šetření mezi nájemníky bytového domu.
 • Zpracování technického projektového řešení prvků situační prevence a míry přijatelnosti omezujících dopadů na nájemníky domu (soulad s platnou legislativou v oblasti práv a svobod, osobních údajů a požární ochrany).
 • Zpracování ekonomické studie nákladů technického řešení, případně dalších možných nákladů spojených s realizací, jako jsou například drobné technické úpravy na veřejné zeleni, městském mobiliáři, veřejném osvětlení apod.
 • Zpracování režimových pravidel pro nájemníky bytového domu v návaznosti na realizovaná technická řešení, dané cíle projektu, vnitřní a vnější rizika lokality a bytového domu, podmínky správce a vlastníka domu, respektive platný domovní řád daného bytového domu.
 • Zpracování a příprava evaluačních programů pro průběžné a následné hodnocení účinnosti přijatých technických i organizačních a režimových opatření formou vyhodnocení datových výstupů, statistických údajů a průběžných terénních šetření mezi nájemníky.
 • Příprava a školení strážníků s územní odpovědností na jejich úlohu v projektu, komunikaci a práci s evaluačními programy.

Samotná stavebně technická realizace projektu proběhla v roce 2010

V rámci prvků situační prevence se projekt zaměřil zejména na tato opatření:

 • Elektronický přístupový systém:
  • Hlavní vchod do domu.
  • Přístup na schodiště domu.
  • Přístup a dostupnost výtahů.
  • Přístup ke sklepům.
  • Evakuační systém v domě.
 • Kamerový dohledový systém:
  • Efektivita dohledu (umístění / reakce na události).
  • Legitimita dohledu.
  • Ochrana soukromí.
  • Ochrana osobních údajů.
 • Elektronický požární systém:
  • Umístění kouřových čidel.
  • Vyhodnocování signalizovaných událostí.
  • Ohlašování  signalizovaných událostí.

V rámci organizačních a režimových opatření se projekt zaměřil na:

 • Zřízení pozice domovníka.
 • Nastavení pravidel užívání společných prostor domu.
 • Pravidelný dohled strážníka s územní odpovědností.

V rámci sociálních opatření se projekt zaměřil na:

 • Zřízení nízkoprahové klubovny pro děti nájemníků.
 • Zřízení detašovaného pracoviště Občanské poradny.

V roce 2011 pak následovalo:

 • Spuštění zkušebního provozu všech technických systémů a navržených režimových a organizačních opatření.
 • Byly zahájeny sociální programy, které jsou pro fungování projektu klíčové.
 • Odbor prevence MP Brno, realizoval několik osvětových přednášek pro nájemníky, které se orientovaly na zabezpečení majetku a požární prevenci.
 • V domě zahájili činnost 4 sociální asistenti volnočasových aktivit, jejichž úkolem byla komunikace s nájemníky, dětmi a mládeží v každodenním provozu ve společných prostorách domu a blízkém okolí.
 • Ve spolupráci s CVČ Lužánky byla rozšířena činnost nízkoprahové klubovny v přízemí domu. V této klubovně zahájil činnost 1 sociální asistent, který se zaměřil na práci s dětmi do cca 12 let.

V roce 2012 jsme přijatá opatření rozšířili o:

 •  Kontaktní místo Občanské poradny, která v bytovém domě s vysokou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením (cizinci, příslušníci národnostních a etnických menšin, osamělé matky s dětmi, rodiny s větším počtem nezletilých dětí, dlouhodobě nezaměstnaní, drogově závislí, osoby po návratu z výkonu trestu) zajišťovala poskytování rad, informací a pomoc obyvatelům domu, kteří se nachází v tíživé životní situaci  nebo jim taková situace hrozí. Charakteru cílových skupin odpovídala i problematika, s níž se na poradce lidé obraceli. Nejčastěji se jednalo o:
  • Oblast sociálních dávek.
  • Pracovně-právní vztahy a bydlení.
  • Specifickou oblastí byla problematika rodiny a mezilidských vztahů – zde se zejména jednalo o vyživovací povinnost rodičů k dětem a s ní spojené vymáhání této vyživovací povinnosti.
  • Vymáhání dlužného výživného se vedle své občansko-právní roviny odrazilo i v rovině trestně-právní, kdy klientky často řešily možnost podání trestního oznámení.
  • Další specifickou poradenskou oblastí, která byla využívána, byla oblast dluhového poradenství- zde zejména zajímala uživatele služby problematika exekucí (jednání s věřitelem, práva a povinnosti povinného, oprávnění exekutora) a insolvenčního řízení (tzv. osobních bankrotů). 

Filozofie zařazení Občanské poradny do projektu bezpečného bydlení vycházela z možnosti ovlivnit aktuální bezpečnostní situaci v domě a jeho okolí včasnou sociální aktivitou  a včasným právním řešením složité životní situace nájemníků domu, případně osob na ně navázaných. Výrazně se tak podařilo zklidnit vztahy mezi nájemníky a vlastníkem domu, ale také obyvateli okolních bytových domů.

Média

ikona souboruPolicista č. 2_2011
ikona souboruBeta Control_tisková zpráva_24_1_2013
ikona souboruČT_9_6_2018

Sociologické studie

ikona souboruK5_ analýza výzkumu_2009
ikona souboruK5_ analýza výzkumu_2012
ikona souboruK5_ analýza okolí_2012

Bezpečná lokalita - fotogalerie

KAMERA_NA_SCHODISTI.JPG

KAMERA_NA_SCHODISTI.JPG

 
KOUROVY_HLASIC_NA_CHODBACH.JPG

KOUROVY_HLASIC_NA_CHODBACH.JPG

 
SEZNAMENI_S_FUNKCEMI_SYSTEMU.JPG

SEZNAMENI_S_FUNKCEMI_SYSTEMU.JPG

 
puvodni_schranky.JPG

puvodni_schranky.JPG

 
KLUBOVNA.JPG

KLUBOVNA.JPG

 
CELEK_2010.JPG

CELEK_2010.JPG

 
DOHLEDOVE_ZARIZENI.JPG

DOHLEDOVE_ZARIZENI.JPG

 
OTVIRANI_HLAVNIHO_VCHODU.JPG

OTVIRANI_HLAVNIHO_VCHODU.JPG

 
OTVIRANI_VNITRNICH_DVERI.JPG

OTVIRANI_VNITRNICH_DVERI.JPG

 
RECEPCE.JPG

RECEPCE.JPG

 
SEZNAMENI_S_FUNKCEMI_SYSTEMU__2_.JPG

SEZNAMENI_S_FUNKCEMI_SYSTEMU__2_.JPG

 
OBSLUHA_VYTAHU.JPG

OBSLUHA_VYTAHU.JPG

 
PREDAVANI_KLICU_NAJEMNIKUM.JPG

PREDAVANI_KLICU_NAJEMNIKUM.JPG

 
VSTUP_2010.JPG

VSTUP_2010.JPG

 
PREDAVANI_KLICU_A_POUCENI.JPG

PREDAVANI_KLICU_A_POUCENI.JPG

 
PREDADVANI_KLICU_NAJEMNIKUM.JPG

PREDADVANI_KLICU_NAJEMNIKUM.JPG

 
NOVE_KLICE.JPG

NOVE_KLICE.JPG

 
TISKOVA_KONFERENCE.JPG

TISKOVA_KONFERENCE.JPG

 
TISKOVA_KONFERENCE__2_.JPG

TISKOVA_KONFERENCE__2_.JPG

 
SCHODISTE.JPG

SCHODISTE.JPG

 
VSTUPNI_HALA_2010.JPG

VSTUPNI_HALA_2010.JPG

 
 
Vytvořeno 29.4.2021 13:08:54 | přečteno 730x | ernest
Štítky: pro veřejnost
 
load