Informace o projektu

Senior akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání (obdoba Univerzit třetího věku – U3V), určený seniorům. Předměty studia jsou orientovány na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují. V průběhu uplynulých let se vzdělávací témata rozšířila o řadu předmětů, které zvyšují informovanost seniorské veřejnosti v problematice spotřebitelské, zdravotní, sociální, psychologické, či finanční. Odborní lektoři pomáhají posluchačům orientovat se ve složitých životních situacích, a současně je vedou k efektivní, účinné a srozumitelné komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami IZS tak, aby pomoc a služby, které jim nabízí, byly pro ně dostupné a využitelné.
Náš systém celoživotního vzdělávání seniorů zahrnuje 4 ÚROVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ a úroveň aktivního komunitního dobrovolnictví. Základní program se orientuje na problematiku „JAK SE NESTÁT OBĚTÍ“. Pokročilý program připravuje seniory na jejich úlohu „OZNAMOVATELE, SVĚDKA, POŠKOZENÉHO“ a jejich komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami IZS. Absolventské programy jsou určené seniorům, kteří již absolvovali oba předcházející programy, a slouží k upevnění a doplnění znalostí a vědomostí získaných při intenzivním studiu. Mezi ně patří „Letní branně vzdělávací semináře“, „Diskusní klubové večery“ a možnost bezplatně odebírat tištěné periodikum „Absolventské listy“. Volné osvětové programy jsou určené seniorům v různých občanských a zájmových organizacích. Tematicky se přizpůsobují aktuálním potřebám a požadavkům v daném místě a čase. Absolvováním základního programu se senioři stávají – A.S.I. seniory (aktivní, sebevědomý, informovaný) s možností podílet se na osvětě ve svém přirozeném prostředí rodiny a známých. Po skončení pokročilého studijního programu mají absolventi více příležitostí zapojit se do programu dobrovolnických služeb, které jim v místě jejich bydliště dávají možnost aktivně se podílet na řadě sociálních i vzdělávacích aktivit.
Studijní program je určen zejména seniorům z Brna, ale i z obcí a měst v Jihomoravském kraji. Mohou se přihlásit všichni, kteří jsou již v důchodu (starobním nebo invalidním), a budou mít na své vzdělávání čas, ale i ti senioři, kteří ještě v důchodu nejsou, a přesto si čas na studium najdou. Program je pro seniory BEZPLATNÝ a je dotován statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a samozřejmě i Městskou policií Brno.

ZÁKLADNÍ PROGRAM – Jak se nestát obětí

Základní studijní program je strukturou vyučovaných předmětů orientován na seniora jako možnou oběť protiprávního nebo nemravného jednání. Tedy na získání informací, znalostí a dovedností, které jsou důležité pro bezpečný život ve společnosti aneb – JAK SE NESTÁT OBĚTÍ.
Intenzivní základní studijní program (první semestr) trvá od září do dubna následujícího roku. V průběhu 8 měsíců studia absolvují posluchači cyklus odborných přednášek a poznávacích exkurzí. V nabídce základního studia jsou i volitelné kurzy pro praktický nácvik některých specifických znalostí a dovedností. Výuku tvoří celkem 93 hodin.


Přednášky se konají každé pondělí od 9,00 h do 12,00 h. v našem preventivně vzdělávacím areálu na ulici Bauerova č. 7. Výuku tvoří celkem 25 přednáškových bloků v rozsahu 75 hodin. Přednáškový sál je vybaven moderní vzduchotechnikou, audiovizuální technikou a je uspořádán tak, aby byl pro seniory dobře přístupný. Disponuje odpovídajícím sociálním zázemím a šatnou.

Kurzy jsou pro posluchače volitelné tak, aby sami posoudili svoje fyzická nebo zdravotní omezení, rozsah stávajících znalostí a dovedností, případně svoji profesní odbornost. Kurzy se konají v budově Střediska profesní přípravy Městské policie Brno a v našem Areálu dopravní výchovy a vzdělávání. Kurzy jsou organizovány po skupinách v počtu 20 osob tak, aby se lektoři mohli studentům plně věnovat.

Exkurze na specializovaná pracoviště jsou organizovány po skupinách cca 20 osob, tak, aby byly pro posluchače přehledné a přínosné, a současně nenarušily činnost navštěvovaných režimových pracovišť. Termíny jednotlivých exkurzí, a veškeré organizační pokyny se posluchači dozvědí v průběhu studia. Absolventi prvního semestru (základního studijního programu) získávají možnost pokračovat ve svém vzdělávání v dalším školním roce, ale již v daném okamžiku jsou připraveni nejen chránit své vlastní bezpečí, ale znalosti a dovednosti získané studiem dále šířit mezi své vrstevníky v přirozeném prostředí rodiny, známých a přátel. Kromě toho získávají možnost účastnit se všech dalších „absolventských programů“.

POKROČILÝ PROGRAM – Oznamovatel, svědek, poškozený

Pokročilý program (druhý semestr) vznikl ve školním roce 2011/2012 a byl vytvořen jako pokračování základního programu. Vychází tedy z toho, že jeho posluchači již mají dostatek informací, které jim mohou pomoci nestát se obětí. Jsou připraveni a ochotni přispět svými znalostmi a dovednostmi i ke zvýšení standardu bezpečí lidí, kteří žijí v jejich okolí. Zejména pak svým méně aktivním vrstevníkům. Ve studiu tedy mohou pokračovat pouze ti senioři, kteří absolvovali Základní program.
Pokročilý studijní program je strukturou vyučovaných předmětů orientován na seniora jako možného poškozeného, svědka a oznamovatele. Navazuje na základní program a rozšiřuje znalosti a dovednosti jeho absolventů o ty, které jsou důležité pro obsahově i formálně hodnotné a využitelné oznámení nebo svědectví, ale i běžnou komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami Integrovaného záchranného systému.
Intenzivní pokročilý studijní program trvá od září do dubna příštího roku. V průběhu 8 měsíců studia absolvují posluchači cyklus odborných přednášek. V nabídce pokročilého studia jsou i volitelné poznávací exkurze, které se tematicky váží k přednášeným oborům. Výuku tvoří celkem 87 hodin.


Přednášky se konají se každé pondělí, od 13,00 h do 16,00 h. v našem preventivně vzdělávacím areálu na ulici Bauerova č. 7. Výuku tvoří celkem 25 přednáškových bloků v rozsahu 75 hodin. Přednáškový sál je vybaven moderní vzduchotechnikou, audiovizuální technikou a je uspořádán tak, aby byl pro seniory dobře přístupný, disponuje odpovídajícím sociálním zázemím a šatnou.

Exkurze na specializovaná pracoviště jsou organizovány po skupinách cca 20 osob, tak aby byly pro posluchače přehledné a přínosné, a současně nenarušily činnost režimových pracovišť a institucí. Termíny jednotlivých exkurzí a veškeré organizační pokyny se posluchači dozvědí v průběhu studia. Na poznávací exkurze je v tomto programu vyčleněno cca 12 hodin.

ABSOLVENTSKÉ PROGRAMY

Jsou určeny pro seniory, kteří již absolvovali základní a pokročilý program, a slouží k upevnění a doplnění znalostí a dovedností získaných při intenzivním studiu. Umožňují nadále prohlubovat kontakt s absolventy.
Letní branně vzdělávací seminář je spojením pohybových aktivit a přednášky nebo jiné formy zprostředkování informací. Je organizován jednou do roka, a to zpravidla v druhé polovině měsíce srpna. Jeho součástí je absolvování pochodu v délce trasy cca 10 kilometrů. V průběhu pochodu nebo po jeho skončení jsou účastníkům zprostředkovány informace, buď formou stanovišť na trase pochodu nebo v jeho cíli v podobě přednášky na vybrané téma. Absolventi se na těchto seminářích lépe poznávají, navazují nové vztahy a získávají aktuální informace z různých oblastí pasivní i aktivní bezpečnosti. Na Letní seminář jsou zváni absolventi všech ročníků akademie, které proběhly od roku 2006.


Diskusní klubová odpoledne připravujeme jednou za čtvrt roku a zveme na ně zajímavé hosty, kteří jsou nějakým způsobem spjati s městem Brnem, a mají seniorům co říci o sobě, o své práci a problematice, související s posláním akademie. Možnost přijít na Diskusní klubová odpoledne mají všichni absolventi, kteří kdy prošli naší akademií, bez ohledu na to, v kterém to bylo ročníku. Klubová odpoledne probíhají v sále, v preventivně vzdělávacím areálu na ulici Bauerova č.7.  Místenky jsou pro zájemce zdarma a jejich počet je limitován kapacitou sálu. K odběru jsou vždy měsíc před termínem konání klubu v předprodeji vstupenek Turistického informačního centra na ulici Panenská 1. O každém připravovaném klubovém odpoledni informujeme absolventy prostřednictvím systému „SMS operátor“.


Absolventské listy jsou tištěné periodikum, které vydáváme od roku 2011. Na 4 stránkách formátu A4 najdou čtenáři praktické rady a doporučení, jak zvýšit standard svého bezpečí, informace o termínech a obsahu absolventských studijních programů, ale i zkušenosti samotných seniorů. Do zpravodaje rovněž přispívají i spolupracující občanská sdružení, která se na službách pro seniory podílí. Najdete je na našich webových stránkách ZDE.  Tištěnou formu si mohou absolventi vyzvednout v předprodeji vstupenek Turistického informačního centra města Brna na ulici Panenská 1. O každém novém čísle informujeme prostřednictvím systému „SMS operátor“.


SA_program_schema.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Projekt je realizován za finanční podpory Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

brno_a_jmk.png, obrázek se otevře v novém okně

ikona souboruInformační brožura 17. ročník Senior akademie
                 

Vytvořeno 27.5.2021 10:31:56 | přečteno 1619x | ernest
load