Výukové programy pro základní školy 2021-2022

Výukové programy pro školní rok 2021/2022

Objednávání výukových programů z důvodu naplnění kapacity bylo ukončeno!


Preventivně informační oddělení Městské policie Brno, Bauerova 7,  nabízí výukové programy zaměřené na prevenci kriminality a prevenci rizikového chování dětí. Výukové programy jsou určeny žákům základních škol ve městě Brně.

Jedná se o interaktivní výukový cyklus tří přednášek (odstupy mezi jednotlivými přednáškami jsou 4 týdny). Jednotlivá témata jsou rozčleněna podle věkových kategorií žáků. Strážníci preventivně informačního oddělení  provádí výuku na základních školách 2. a 3. vyučovací hodinu v pondělních,  úterních a čtvrtečních termínech.

Po zkušenostech z výuky v minulých letech lze výukový program pro 1. třídy objednat až v termínech od ledna 2021 (na 2. pololetí školního roku).

Nabízené výukové programy


1.-3. třída – Bezpečné chování – "Foxíkova pravidla"

Výukový program připravuje děti na řešení rizikových situací, do kterých se mohou dostat doma, venku, na hřišti, ve škole. Děti se naučí bezpečnému chování. Jednotlivé situace budou s dětmi prakticky nacvičovány, výukový program je hravý, interaktivní. Podmínkou je zajištění interaktivní tabule nebo dataprojektoru k realizaci tohoto programu.


4. 5. třída  - Dětská práva a povinnosti

V tomto cvičení jsou žáci seznámeni s dokumenty, které se zabývají otázkou lidských práv. Pomocí her odpovídají děti na předem položené otázky a snaží se tak postupně odhalovat jednotlivá dětská práva a povinnosti, tak jak jsou uvedeny v Úmluvě o právech dítěte.

Smyslem je nejenom upřesnit práva a povinnosti dodržovaná v moderní společnosti, ale zejména zdůraznit myšlenku, že: Naše práva i naše svobody končí tam, kde začínají práva a svobody druhého člověka.


6.-9. třída  - Kyberšikana – "Bezpečně na internetu"

Žákům základních škol jsou předloženy teoretické i praktické informace týkající se fenoménu kyberšikany a případů porušování lidských práv prostřednictvím ICT (informační komunikační technologie). Skutečné příběhy dětem ukazují, o jaké protiprávní jednání se jedná a jaké důsledky může mít  pro oběť a pro agresora kyberšikany. Celé cvičení je doprovázeno power-pointovou a audio-vizuální prezentací. Je kladen důraz na uvědomění si významu existence těchto závažných rizik, ale také na to jak je rozpoznat a předcházet jim. Pro realizaci tohoto výukového programu je potřeba zajistit učebnu s projektorem.


6.-9. třída – Právní vědomí – "Preventivně o právu“

V tomto výukovém programu se lektor zaměřuje na základy právního vědomí a dbá o to, aby děti pochopily skutkové podstaty přestupků a trestných činů. Děti se naučí správně rozeznat a popsat charakteristické znaky takového jednání především vlastními slovy a výrazovými prostředky, které jsou jim srozumitelnější než formální dikce zákona. Cvičení klade důraz na rozdíl mezi trestným činem a přestupkem a na negativní následky takového jednání. U vybraných protiprávních jednání se lektor zaměří i na schopnost dětí rozpoznat situace, kdy je dítě obětí  a kdy je pachatelem takového jednání. Půjde zejména o šikanu, sexuální zneužívání, týrání, útisk apod. Pro realizaci tohoto výukového programu je potřeba zajistit učebnu s projektorem.


6.-9. třída – "pravda, nepravda" - Fake news, dezinformace, hoax

S dezinformačními pojmy fake news a hoax se setkáváme téměř denně. Žáci se v průběhu přednášky seznámí s těmito názvy a na konkrétních případech (příkladech) budou moci rozpoznávat mezi falešnými zprávami, záměrnými dezinformacemi a poplašnými zprávami. Naučí se vyhledávat důvěryhodné zdroje a kontakty.

Na názorných ukázkách z různých mediálních výstupů se naučí rozlišovat zprávy, komentáře, bulvární zprávy a reklamní sdělení.

Další aktivitou bude rozpoznání falešného obsahu zpráv či zkoumání fotografií za účelem zjištění jejich pravosti.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 
Preventivně informační oddělení MP Brno, Bauerova 7

Zodpovědná osoba

Mgr. Jan Čoupek

tel.: 724 294 573

jan.coupek@mpb.cz

Termíny přednášek školní rok 2020/2021

14.6.2021 10:45:57 | přečteno 4x | ernest | Celý článek
 

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.12.2021 14:09:08 | přečteno 0x | ernest | Celý článek
 
Vytvořeno 14.3.2013 14:51:20 | přečteno 50x | ernest
Štítky: mládež , výukové programy
 
load