Výukové programy pro základní školy a nižší gymnázia

foto škola2
Preventivně informační oddělení Městské policie Brno, Bauerova 7,  nabízí výukové programy zaměřené na prevenci kriminality a prevenci rizikového chování dětí. Výukové programy jsou určeny žákům základních škol a nižších gymnázií ve městě Brně.

Jedná se o interaktivní výukový cyklus tří přednášek (odstupy mezi jednotlivými přednáškami jsou 4 týdny). Jednotlivá témata jsou rozčleněna podle věkových kategorií žáků. Strážníci preventivně informačního oddělení  provádí výuku na základních školách 2. a 3. vyučovací hodinu v úterních, středečních a čtvrtečních termínech.

Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd ve školním roce 2022/2023


ŠKOLNÍ ROK  2023/2024 

Přihlašování do výukových programů bude zahájeno 1.6. 2023

Podmínky zařazení do výukových programu MP Brno
Nabízené výukové programy
Podmínky zpracování osobních údajů
Zodpovědná osoba

Podmínky zařazení do výukových programů MP Brno

Přihlásit je možné pouze základní školy a nižší gymnázia sídlící na území města Brna.
Škola si může vybrat pouze jeden z nabízených termínů, na který přihlašuje dvě třídy z 1. stupně,  dvě třídy z 2. stupně, nebo program pro 5. a 6. třídu (týká se pouze programů Fake news a Závislosti). Celkem tedy 4 třídy.
Program probíhá  2. a 3. vyučovací hodinu.
Výukové programy je nutné vybírat dle věkových kategorií žáků.
Po zkušenostech z výuky v minulých letech lze výukový program pro 1. třídy objednat až v termínech od ledna 2023 (na 2. pololetí školního roku).
Výukové programy MP Brno nejsou zpoplatněny.
Základní škola v rámci svých možností zabezpečí pro přednášející místnost pro odložení věcí a přípravu na přednášku (sborovna, kabinet).

Městská policie Brno si vyhrazuje právo na změny v projektu  Výukové  programy.

Nabízené výukové programy

1.-3. třída – Bezpečné chování – "Foxíkova pravidla"

Výukový program připravuje děti na řešení rizikových situací, do kterých se mohou dostat doma, venku, na hřišti, ve škole. Děti se naučí bezpečnému chování. Jednotlivé situace budou s dětmi prakticky nacvičovány. Výukový program je hravý a interaktivní. Podmínkou je zajištění interaktivní tabule nebo dataprojektoru k realizaci tohoto programu.


4.- 5. třída  - "Dětská práva a povinnosti"

V tomto cvičení jsou žáci seznámeni s dokumenty, které se zabývají otázkou lidských práv. Pomocí her odpovídají děti na předem položené otázky a snaží se tak postupně odhalovat jednotlivá dětská práva a povinnosti tak, jak jsou uvedena v Úmluvě o právech dítěte. Smyslem je nejenom upřesnit práva a povinnosti dodržovaná v moderní společnosti, ale zejména zdůraznit myšlenku: "Naše práva i naše svobody končí tam, kde začínají práva a svobody druhého člověka."


6.-9. třída  - Kyberšikana – "Bezpečně na internetu"

Žákům základních škol jsou předloženy teoretické i praktické informace týkající se fenoménu kyberšikany a případů porušování lidských práv prostřednictvím ICT (informační komunikační technologie). Skutečné příběhy dětem ukazují o jaké protiprávní jednání se jedná, jaké důsledky může mít  pro oběť i agresora kyberšikany. Celé cvičení je doprovázeno power-pointovou a audio-vizuální prezentací. Je kladen důraz na uvědomění si významu existence těchto závažných rizik, ale také na to, jak je rozpoznat a předcházet jim. Pro realizaci  výukového programu je zapotřebí zajistit učebnu s projektorem.


6.-9. třída – Právní vědomí – "Preventivně o právu“

V tomto výukovém programu se lektor zaměřuje na základy právního vědomí a dbá o to, aby děti pochopily skutkové podstaty přestupků a trestných činů. Děti se naučí správně rozeznat a popsat charakteristické znaky takového jednání, především vlastními slovy a výrazovými prostředky, které jsou jim srozumitelnější než formální dikce zákona. Cvičení klade důraz na rozdíl mezi trestným činem a přestupkem, a na negativní následky takového jednání. U vybraných protiprávních jednání se lektor zaměří i na schopnost dětí rozpoznat situace, kdy je dítě obětí  a kdy je pachatelem takového jednání. Půjde zejména o šikanu, sexuální zneužívání, týrání, útisk apod. Pro realizaci  výukového programu je zapotřebí zajistit učebnu s projektorem.


6.-7. třída – Pravda, nepravda - "Fake news, dezinformace, hoax"

S dezinformačními pojmy fake news a hoax se setkáváme téměř denně. Žáci se v průběhu přednášky seznámí s těmito názvy a na konkrétních příkladech budou moci rozpoznávat mezi záměrnými dezinformacemi, falešnými a poplašnými zprávami. Naučí se vyhledávat důvěryhodné zdroje a kontakty. Žáci se na názorných ukázkách naučí rozlišovat zprávy, komentáře, bulvární zprávy a reklamní sdělení. Další aktivitou bude rozpoznání falešného obsahu zpráv či zkoumání fotografií za účelem zjištění jejich pravosti.


5.-6. třída - Závislosti

Program seznamuje žáky s problematikou zneužívání legálních návykových látek, především alkoholu a tabákových výrobků (stručně i některých dalších: léků, organických rozpouštědel). V hodinách se během prezentace střídají krátké řízené diskuze a jednoduchá cvičení s kartičkami. Žáci se během nich učí rozpoznávat mnohá rizika, ať už z hlediska zdravotního, trestně právního, sociálního nebo ekonomického, spojená s uvedenými návykovými látkami. Rozpoznání rizik pak vede k lepšímu pochopení právních norem, určených pro ochranu dětí i mladistvých.
Podmínky zpracování osobních údajů

Vyplněním elektronického formuláře zadavatel (kontaktní osoba ze ZŠ) souhlasí s poskytnutím osobních údajů Městské policii Brno a se zpracováváním těchto osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a to pouze za účelem přihlášení a účasti ve výukovém programu MP Brno pro školní rok 2022/2023 a nebudou poskytovány třetím osobám. 
Preventivně informační oddělení MP Brno, Bauerova 7

Zodpovědná osoba

Mgr. Jan Čoupek

tel.: 724 294 573

jan.coupek@mpb.cz

Termíny přednášek školní rok 2022/2023

9.2.2022 7:10:49 | přečteno 320x | ernest | Celý článek
 
Vytvořeno 14.3.2013 14:51:20 | přečteno 898x | ernest
Štítky: mládež , výukové programy
 
load