3. Organizační struktura

Aktualizace 24. 11. 2022; Datum zveřejnění: 1. 1. 2007

Městskou policii Brno řídí primátorka města Brna. Úkoly při řízení Městské policie Brno vykonává Zastupitelstvem města Brna pověřený strážník – ředitel Městské policie Brno.

ikona souboruOrganizační struktura Městské policie Brno se vnitřně člení na výkon pořádkových činností, který plní základní poslání Městské policie Brno, a na činnosti zabezpečovací včetně vzdělávací činnosti, které slouží k zajištění tohoto poslání Městské policie Brno.

Výkon pořádkových činností je zajišťován se zaměřením na plnění základních úkolů Městské policie Brno, vyplývajících ze zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků, realizovaný v nepřetržitém provozu, k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona.

Zabezpečovací činnosti jsou podpůrné specifické i operativní činnosti, které svým charakterem jsou nezbytně nutné k efektivnímu plnění základních úkolů Městské policie Brno.

Přípravu k výkonu činností strážníka podle zákona o obecní policii zabezpečuje vzdělávací zařízení MP Brno s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

K plnění zákonných úkolů obce byly zřízeny a pod Městskou policii Brno začleněny další organizační celky, jako např. Útulek pro opuštěná zvířata a odchytová a asanační služby, Stavební policie.

Vedení MP Brno tvoří ředitel MP Brno a 1. náměstek ředitele.

Pro jednotlivé činnosti jsou zřízeny tyto základní organizační celky: jednotky a revíry, odbory, oddělení.

V působnosti ředitele Městské policie Brno jsou:

· 1. náměstek ředitele

· Personální oddělení

· Právní oddělení

· Inspekce ředitele

· Tiskové oddělení

· Organizační oddělení

· Oddělení rozpočtu a fakturace

· Oddělení správy budov a majetku

· Autoprovoz

· Útulek pro opuštěná zvířata a odchytová a asanační služba

V působnosti 1. náměstka ředitele jsou:

  • Odbor pořádkových útvarů

Řídí, koordinuje, kontroluje a odpovídá za činnost revírů a jednotek MP Brno při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii.

  • revíry a jednotky

Revíry jsou pořádkové útvary s územní odpovědností. MP má 8 revírů pro 29 městských částí města Brna.

Jednotky jsou pořádkové útvary s celoměstskou působností. Městská policie Brno má 6 základních jednotek s celoměstskou působností.

  • Městské operační středisko

Samostatný organizační celek s celoměstskou působností, který přijímá tísňová volání na bezplatnou linku 156.

  • Preventivně informační oddělení

Oddělení zabezpečuje přípravu, realizaci a provoz jednotlivých preventivních projektů s cílem prevence kriminality, rizikového chování a informovanost široké veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou, přestupkovou činností a jejich následky.

  • Odbor profesní přípravy a vzdělávání

Odbor komplexně zajišťuje přípravu k výkonu činností strážníka podle zákona o obecní policii prostřednictvím Oddělení výuky a dalšího vzdělávání, Oddělení střelecké a taktické přípravy.

Odbor zajišťuje a realizuje výchovnou, vzdělávací, osvětovou a preventivně bezpečnostní činnost pro děti, mládež a dospělé v oblasti dopravní výchovy prostřednictvím Areálu dopravní výchovy a vzdělávání.

  • Oddělení materiálně technického zabezpečení

  • Oddělení systémové podpory, sítí a programování

  • Oddělení komunikačních technologií
Vytvořeno 18.12.2015 13:19:25 | přečteno 688x | ernest
load