10. Příjem podání a podnětů

Aktualizace: 4. 11. 2020; Datum zveřejnění: 1. 3. 2007


Stížnost

Co se považuje za stížnost:

Podání, jež vyjadřuje určitý projev nespokojenosti s něčím nebo s někým a týká se osobních zájmů osoby, která je učinila. Pro posouzení, zda se jedná o stížnost, je rozhodující obsah podání, nikoliv jeho označení osobou, která podání učinila. Za stížnost se nepovažují návrhy na zahájení řízení, odvolání, námitky proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným s výkonem rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Vyplývá-li z obsahu podání, že nejde o stížnost, ale o podání ve smyslu zvláštních předpisů, musí být takové podání neprodleně postoupeno příslušnému orgánu.

Stížnost může podat každá fyzická osoba starší 18 let na výše uvedené adrese nebo na každé služebně Městské policie Brno. Stížnosti jsou přijímány osobně, elektronicky, telefonicky nebo písemnou formou. Každá stížnost musí obsahovat jméno, příjmení, adresu stěžovatele, kontakt (telefon, e-mail, případně ID datové schránky), jinak s ní bude naloženo jako s anonymní. V případě stížnosti podané telefonicky si kontaktovaný zaměstnanec Městské policie Brno vyžádá od stěžovatele jméno, příjmení, adresu a zpětný kontakt. V případě neposkytnutí těchto informací bude se stížností naloženo jako s anonymní.

Anonymní stížnosti se uloží bez prošetření s výjimkou těch, která obsahují závažné skutečnosti. V takových případech je nutné zajistit přijetí potřebných opatření. Obdobně se postupuje i při podání, z jehož obsahu je zřejmé, že se dává pouze na vědomí.

Každá přijatá stížnost je zaevidována na Centrální evidenci stížností Městské policie Brno a následně prověřena a vyřízena pověřeným zaměstnancem. Stížnosti jsou prošetřovány a vyřizovány bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů ode dne přijetí (s výjimkou stížností podaných dle zvláštního zákona). Výsledek šetření je společně s návrhem na přijatá opatření předložen řediteli Městské policie Brno, jehož jménem je o celé věci stěžovatel písemně vyrozuměn.

Nesouhlas s vyřízením stížnosti lze podat k rukám ředitele Městské policie Brno (s výjimkou stížností vyřizovaných dle zvláštního zákona.

Kde nás můžete kontaktovat:

Statutární město Brno Městská policie Brno
Inspekce ředitele
Štefánikova 43
602 00 Brno

telefon: 541 124 541
e-mail: podatelna.mpb@brno.cz

Identifikátor datové schránky: scedv36

Pro podání stížnosti lze využít: ikona souboruFormulář stížnost

Petice 

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, upravuje způsob uplatnění práva  sám nebo společně s jinými  obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo  jiného společného  zájmu, které  patří do  působnosti těchto orgánů, tedy způsob podávání a  vyřizování petic.

Petici může podat fyzická osoba nebo osoba právnická, je-li to  v souladu s cíli jejich činnosti.

Způsob pro podání petice:

  • písemně a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat

  • viz kontakty zde

Nepatří-li  věc  do  působnosti Městské policie Brno  petici do 5 dnů postoupí  příslušnému státnímu  orgánu a  uvědomí o  tom toho, kdo petici podal.

Městská policie Brno posoudí a  do 30 dnů písemně  odpoví tomu,
kdo ji  podal anebo tomu,  kdo  zastupuje  členy  petičního  výboru.  V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Přestupek

Informace k vyřízení přestupků naleznete ZDE.

Vytvořeno 4.10.2010 13:12:28 | přečteno 1230x | ernest
load