Vyřizování stížností

Číslo jednací: 106 – 1/2023
Žádost doručena dne:
5. 1. 2023
Informace poskytnuta dne: 16. 1. 2023


Záznam o poskytnutí informace:

1) Informace o počtu stížností souvisejících s pracovní činností zaměstnanců MPB a jejich vyhodnocení uvádíme v následující tabulce:

celkem

důvodné

nedůvodné

rozpracované

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2022

120

96

83

11

15

7

109

81

75

12) Ředitel MPB je na základě obecně závazné vyhlášky města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, pověřen řešením problematiky stížností u MPB. V rámci MPB stížnosti prošetřují, vyřizují a přezkoumávají strážníci Inspekce ředitele MPB podle skutečností ve stížnosti uvedených. Inspekce ředitele je samostatný organizační celek, který je přímo řízen ředitelem MPB a má statut specializovaného kontrolního organizačního celku s celoměstskou působností v rámci vnitřního kontrolního systému MPB. Inspekci ředitele MPB tvoří aktuálně vedoucí – strážník a 7 strážníků.

3) Pro vyřizování stížností jsou rozhodující zejména tyto právní předpisy:
- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- interní směrnice MPB upravující přijímání, evidování a vyřizování stížností

4) Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká a případně co se navrhuje. Pro posouzení, zda se jedná o stížnost, je rozhodující obsah podání nikoliv jeho označení.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2023/.

Vytvořeno 24.1.2023 7:01:26 | přečteno 8x | monika.vegerbauerova
load