Porušení práv Unie

Ochrana oznamovatelů

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedla s účinností od 17. 12. 2021 Městská policie Brno vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice vztahuje. Současně s tím byla určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury Statutárního města Brna, potažmo Městské policie Brno.

Identifikační údaje Příslušné osoby:

Výkon role Příslušné osoby je zajišťován společností I3 Consultants s.r.o., se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČO: 279 21 344.

Svá oznámení učiněná v souladu se směrnicí EU 2019/1937 můžete podat těmito způsoby:

· telefonicky na číslo +420 544 520 022 

Linka je obsluhována v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00 hod. Upozornění: z telefonického hovoru je pořizován zvukový záznam. V případě, že si pořízení záznamu nepřejete, při zahájení hovoru tuto skutečnost oznamte.

· e-mailem na adresu:  oznamovatel@i3c.cz

· písemně na adresu: I3 Consultants, Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno

Obálku označte poznámkou „Příslušná osoba“

· osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou

· prostřednictvím elektronického formuláře vnitřního oznamovacího systému, který je přístupný zde

Svá oznámení můžete podat jako:

· Personifikovaný oznamovatel, jehož osobní údaje zůstanou známy pouze Příslušné osobě

· Anonymní oznamovatel

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR

V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo vnitřní oznamovací systém Městské policie Brno lze oznámení podat prostřednictvím externího oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, přístupného zde, nebo telefonicky na čísle +420 997 840 či prostřednictvím e-mailové adresy oznamovatel@msp.justice.cz


load