O nás

Městská policie Brno byla zřízena v rámci samostatné působnosti Statutárního města Brna v roce 1992. MP je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Hlavní úkoly MP Brno

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • se podílí na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Revíry a speciální jednotky MP Brno

Po stránce organizační má městská rozdělené území Brna na osm revírů, z nichž každý v sobě zahrnuje jednu či více městských částí. V rámci každého revíru je minimálně jedna služebna s nepřetržitým provozem  – viz kontakty MP Brno.

V rámci MP také působí specializované jednotky s celoměstskou působností, například:

 • jednotka psovodů,
 • jednotka poříční,
 • jednotka pořádková,
 • jednotka dopravní.

Na základě veřejnoprávní smlouvy může MP vykonávat svou činnost i mimo území města, v případě MP Brno jde o Vranov a Lelekovice.

Ukázka výstroje strážníků MP Brno

polokošile modrá

Polokošile modrá (vpravo s reflexní vestou)

polokošile žlutá

Polokošile žlutá (vpravo s reflexní vestou)

strážník revíru

Letní ústroj strážníka obchůzkové a hlídkové služby

  strážník jednotky

Letní a zimní ústroj strážníka jednotky

reflexní bunda

Letní i zimní ústroj s reflexní bundou strážníka obchůzkové a hlídkové služby.

load