Opravné prostředky

Datum zveřejnění: 1. 1. 2007 Poslední aktualizace: 14. 3. 2018

Podpisem obviněného se napomenutí uložené příkazem na místě stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.
Podle ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
se podpisem příkazového bloku obviněným příkaz na místě stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

Proti příkazu vydanému na místě nelze podat odpor.

dále viz.  

  • pod položkou 10. Příjem podání a podnětů - Stížnost
  • opravné prostředky http://www.brno.cz/
  • položka 9. Žádosti o informaceOpravné prostředky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“).

Odvolání (§ 16 zákona)

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat u Městské policie Brno odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Městské policie Brno ve věcech samostatné i přenesené působnosti je vždy Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „KÚ JMK“). Právní oddělení Městské policie Brno předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu (KÚ JMK) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání, který o odvolání rozhodne.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a zákona)

Stížnost může podat žadatel ve smyslu § 16a odst. 1 zákona. Stížnost se podává na ředitelství Městské policie Brno, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona),

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona, nebo § 14 odst. 7 zákona.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým pro vyřizování stížností na postup Městské policie Brno je vždy KÚ JMK. Právní oddělení Městské policie Brno předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu (KÚ JMK) do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Odvolání i stížnost lze podat

- elektronickou poštou:

· do datové schránky scedv36

· zasláním písemnosti na podatelna.mpb@brno.cz

- písemně na adrese ředitelství Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno:

· poštou

· předáním písemnosti

Vytvořeno 4.10.2010 13:12:28 | přečteno 455x | ernest
load