9. Žádosti o informace

Poslední aktualizace: 1. 1. 2021;  Datum zveřejnění: 1. 1. 2007

Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Žádost o informaci lze podat podle zákona:

Ústně (tzn. i telefonicky) O poskytování ústně podané žádosti se nepořizuje záznam. Nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemně prostřednictvím podatelny Městské policie Brno, Štefánikova 43, 602 00 Brno, nebo prostřednictvím elektronické podatelny podatelna.mpb@brno.cz, příp. datové schránky scedv36.

Vyřizování žádostí o informace:

Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která Městskou policii Brno žádá o informaci. Žadatel nemusí právní či jiný zájem pro účel své žádosti prokazovat, ani sdělovat.

Žádost o informaci nemá předepsanou formu, z písemné žádosti musí být zřejmé:

1. komu je určena (že je určena Městské policii Brno);

2. že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona;

3. adresa pro doručování (za doručovací adresu je považována i elektronická adresa).

Jedná se o základní náležitosti, které musí každá žádost o informaci vždy obsahovat. V případě, že tyto uvedené náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu zákona.

Žádost o informace není podáním podle správního řádu, proto ji žadatel nemůže učinit ústně do protokolu, tj. vynutit si po Městské policii Brno, aby ústní přednes žádosti sepsala do protokolu. Žádost o informace je neformálním podáním a její nezávazný vzor je k dispozici na webových stránkách Městské policie Brno v rámci povinně zveřejňovaných informací (Formuláře) nebo v tištěné podobě na ředitelství Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno, na recepci u Jednotky ostrahy objektů.

Další informace: položka Opravné prostředky, www.brno.cz

ikona souboruPodrobněji

Datum zveřejnění: 1. 1. 2007

Aktualizace směrnice k 1. 1. 2021

Vytvořeno 4.10.2010 13:11:20 | přečteno 800x | ernest
load