Kdy může strážník použít "botičku" k zabránění odjezdu vozidla?

Podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii je strážník oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botičku)

a)  které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,

b)  které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,

c)  které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo

d)  je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a jeho řidič není na místě přítomen.

Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla lze podle odstavce 1 použít, jen je-li zajištěna možnost jeho odstranění bez zbytečného odkladu.

Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečného odkladu

a) po projednání přestupku příkazem na místě,

b) prokáže-li osoba, která vozidlo na místě ponechala, strážníkovi svou totožnost podle § 12 zákona o obecní policii, nebo

c) po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti provozovatele vozidla, pokud o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla požádala jiná k tomu oprávněná osoba, která prokáže právní vztah k vozidlu nebo k jeho provozovateli.

Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla z důvodů výše uvedených nelze použít, jde-li o vozidlo, které

a)  tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích,

nebo

b)  je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, jednotky požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

Přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala, a nelze-li ji zjistit, na náklady provozovatele vozidla. Pokud došlo k přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla v rozporu s odstavcem 1, uhrazené náklady musí být neprodleně vráceny tomu, kdo je vynaložil.

Nepožádá-li nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla do 30 dní od jeho přiložení, je vlastník komunikace oprávněn po dohodě s obecní policií vozidlo na náklady jeho provozovatele odstranit.

Povinnosti úhrady nákladů na odstranění vozidla se jeho provozovatel zprostí, pokud prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby před odstraněním vozidla požádal o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.

Vytvořeno 2.12.2021 14:59:22 | přečteno 756x | myjj
Štítky: doprava
 
load