Problematika bezpečnosti a pořádku v bytových domech je

nepochybně nedílnou součástí prevence kriminality, sociálně patologických jevů,

požárů a v neposlední řadě i narušování veřejného pořádku a občanského

soužití. Stejně tak nelze zpochybnit, že bezpečnostní a pořádková situace

v bytovém domě a jeho blízkém okolí se navzájem ovlivňují. Existuje-li

bezpečnostní nebo pořádkové riziko v bytovém domě, jsou jím dotčeni i

obyvatelé žijící v jeho okolí. A naopak, bezpečnostní a pořádková rizika

v dané lokalitě přímo i nepřímo ovlivňují bezpečnost obyvatel v bytových

domech.

Projekt,

realizovaný na ulici Koniklecová č. 5, se primárně soustředí na bezpečnostní a

pořádková rizika uvnitř bytového domu, nicméně sekundárně předpokládá, že

jejich minimalizace nebo dokonce úplná eliminace pozitivně ovlivní i

bezpečnostní a pořádkovou situaci v jeho bezprostředním okolí.

Bezpečnostní, pořádková a sociální rizika a také míra vnímání pocitu ohrožení

obyvatel byla v tomto domě definována v přípravné části projektu.

                                      

                                              

VÝCHOZÍ SITUACE V DOMĚ

Bytový dům Koniklecová č. 5, je 13 podlažní panelový dům, se 156 malometrážními bytovými jednotkami, které obývá více jak cca 500 obyvatel. Struktura nájemníků je z velké části tvořena obyvateli ze sociálně, etnicky nebo národnostně vyloučených menšin. Při stavbě domu se město Brno dostalo do složité finanční situace, a proto se na financování jeho dostavby podílelo 13 městských částí... více


                                                      

                                              

CÍLOVÁ SKUPINA A CÍLE OPATŘENÍ

Výsledky tohoto projektu, poznatky a zkušenosti z jeho přípravy, realizace, fungování a zejména o jejich účinnosti, budou využívány při řešení podobných problémů v bytových domech a to ve všech formách vlastnictví (obecní, družstevní, osobní atd.). Třetí etapa projektu počítá s podrobnou analýzou přijatých opatření, která vlastníkům a správcům bytových domů umožní využívat těchto opatření... více


                         

                                              

SOCIOLOGICKÉ ŠETŘENÍ O POCITU VNÍMÁNÍ BEZPEČÍ OBYVATELI DOMU KONIKLECOVÁ č. 5 - r. 2009

Analýza dotazníkového šetření v domě na Koniklecové 5 ukázala, že ačkoli se podle výpovědí tazatelů obyvatelé domu během výzkumu mnohdy cítili dotčeni jak některými otázkami, tak vůbec skutečností, že Městská policie má v plánu zařadit jejich dům do projektu BLBB, sami nakonec v dotaznících ukázali, že se v domě necítí příliš bezpečně a že by přijali posílení bezpečnostních opatření... více


                                           

                                              

SOCIOLOGICKÉ ŠETŘENÍ O POCITU VNÍMÁNÍ BEZPEČÍ OBYVATELI DOMU KONIKLECOVÁ č. 5 - r. 2012 (SROVNÁNÍ)

Analýza dotazníkového šetření v domě na Koniklecové 5 ukázala, že opatření zavedená po roce 2009, přispěla ke zvýšení pocitu pohody a bezpečí a zlepšení funkčnosti a technického stavu domu.... více


                                           

                                              

SOCIOLOGICKÉ ŠETŘENÍ O POCITU VNÍMÁNÍ BEZPEČÍ V OKOLÍ DOMU KONIKLECOVÁ č. 5 - r. 2012

Výzkumu „ Vnímání pocitu bezpečí v okolí bytového domu Koniklecová 5“ se zúčastnilo 89 respondentů z celkového počtu 108 domácností v bytových domech Koniklecová 6,7 a 9. Z toho bylo 36 mužů a 53 žen, vzdělání převažovalo středoškolské s maturitou a vysokoškolské, většina respondentů pracovala v zaměstnanecké pozici. .... více


                                           

                                              

BEZPEČNOST A POŘÁDEK

Diskusní fórum na webových stránkách MČ Nový Lískovec k domu Koniklecová č. 5. Gramaticky i obsahově – NEUPRAVOVÁNO!

26.03.2010 Zuzana

Dobrý den, souhlasím s tím, že pokud současní zastupitelé nezastávají nás, ale potřeby svých politických ambicí, je potřeba se takových zastupitelů ve volbách vyvarovat... více


                                           

                                              

AMBULANTNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA

Zatím posledním z doposud přijatých opatření je zahájení činnosti „AMBULANTNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNY“ pro nájemníky bytového domu Koniklecová 5. Tímto krokem navazujeme na stávající práci městské části, která usiluje o minimalizaci možného sociálního vyloučení nájemníků.... více


                                           

                                              

STRÁŽNÍCI ŘEŠILI:

Červen 2010 - tisková svodka Policie ČR - Konflikt vyhrotil nůž v ruce cizince - Pachatel je již ve vazbě;

O uplynulém víkendu se v Brně konalo velké množství akcí. Nenudili se ani policisté. Hned v pátek úspěšně vyřešili závažný případ pobodání. Na chodbě domu v ulici Koniklecová došlo nejprve na pěsti, když 29letý cizinec z Kavkazu napadl 58letého Brňana... více


                                           

                                              

OPATŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

V domě byla zřízena pozice domovníka, který v současné době pracuje na plný úvazek. Domovník i paní, která zajišťuje úklid domu, jsou současně i nájemníky bytového domu. Kromě úklidu a drobných oprav, dohlíží i na pořádek v domě a dodržování pravidel stanovených vlastníkem domu.

Za podpory města Brna byly v domě provedeny stavební úpravy a vznikla klubovna... více


                                           

                                              

OPATŘENÍ V RÁMCI I. A II. ETAPY PROJ.

Pro připomenutí uvádíme, že samotné realizaci konkrétních opatření v bytovém domě Koniklecová č. 5, v roce 2010, předcházela poměrně rozsáhlá a důkladná příprava, která se uskutečnila v roce 2009:

I. etapa - 2009

1.  r. 2009 – vznik pracovní skupiny složené ze zástupců Městské policie Brno, KŘ Police ČR Jm, Hasičského záchranného sboru JmK, Probační a mediační služby ČR, Koordinačního centra prevence MMB. více


                                           

                                              

OPATŘENÍ PRO III. ETAPU PROJEKTU

  1. Zahájení činnosti sociálního asistenta volnočasových aktivit v bytovém domě Koniklecová č. 5, který bude prostředníkem mezi městskou částí, oběma policiemi a nájemníky domu. Bude se podílet na osvětě, dohledu a konzultacích při řešení vzniklých problémů v domě a nízkoprahové klubovně.
  2. Bude pokračovat činnost nízkoprahové klubovny v bytovém domě Koniklecová č. 5... více


                                           

                                              

REALIZAČNÍ SKUPINA A JEJÍ ÚKOLY

Z uvedených informací je zřejmé, že realizace projektu zahrnuje celou řadu technických, právních a sociálních problémů, které bylo nutné zmapovat, prokonzultovat a nakonec i vyřešit. Z těchto důvodů byla v roce 2009 ustavena realizační skupina, ve které jsou zastoupeny všechny dotčené instituce a odbornosti.

Pracovní skupina sice pracovala jako celek, ale realizátor projektu... více


                                           

                                              

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Celkové náklady na realizaci druhé etapy projektu dosáhly částky 1. 000. 000,- Kč. V této částce jsou zahrnuty zejména prostředky na technické a zabezpečovací systémy  a projektovou dokumentaci.

Dotace Odboru prevence MV ČR:  600. 000,- Kč

Dotace Statutárního města Brna:  400. 000,- Kč


                                           

                                              

MANUÁL BEZPEČNÉHO BYDLENÍ

Manuál bezpečného bydlení vznikl na základě dlouhodobých zkušeností s pilotním preventivním projektem „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“, který byl realizován od roku 2009 v Brně. Své zkušenosti, poznání a doporučení do něj vložili zástupci státní správy, samosprávy, nestátních a neziskových organizací, ale i odborných firem a profesních sdružení,...

více
 

             

Další informace o projektu:

Výstupy z projektu prevence kriminality "ONI", který byl v Brně realizován v roce 2008 (pdf, 270 kB).
Dokument ČT o projektu Bezpečná lokalita - bezpečné bydlení (wmv, 8,3 MB)
Vnímání pocitu bezpečnosti obyvateli bytového domu Koniklecová 5, Brno - analýza sociologického výzkumu, 2009 (pdf, 459 kB)
Vnímání pocitu bezpečnosti obyvateli bytového domu Koniklecová 5, Brno - analýza sociologického výzkumu, 2012 (pdf, 427 kB)
http://www.mvcr.cz/clanek/pilotni-projekt-bezpecna-lokalita-bezpecne-bydleni-se-rozjizdi-v-brne-a-ve-zline.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/zaverecne-vysledky-vyzkumu-zkoumani-pocitu-bezpeci-v-ramci-pilotniho-projektu-bezpecna-lokalita-bezpecne-bydleni-v-brne-a-ve-zline.aspx
Projekt je realizován Městskou policií Brno za finanční podpory Statutárního města Brna a Ministerstva vnitra České republiky


Statutární město Brno - Koordinační centrum prevence MMB

 

Odbor prevence kriminality

MV ČR

 


Další partneři projektu

Probační a mediační služba ČR

 

Statutární město Brno

Městská policie Brno - Odbor prevence

  

Policie ČR - KŘP JmK

Preventivně informační oddělení


 

Hasičský záchranný sbor JmK


Městská část Nový Lískovec
Beta Control s.r.o.

Asociace Grémium Alarm Kontaktní osoba: luboslav.fialampb.cz