Provoz útulku podle "Nového Občanského zákoníku"

Vážení občané,

dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (označovaný také jako "nový občanský zákoník" – dále jen zákon).

Zákon přinesl řadu změn nejen do našeho života, ale i do života zvířat. Těm přiznává zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaným tvorům a přináší řadu ustanovení, která se zvířat a jejich chovu bezprostředně dotýkají.

Zákon se pochopitelně dotkl i činnosti našeho útulku. Na právní změny, které zákon přinesl, jsme museli odpovídajícím způsobem reagovat, a promítli jsme je do nového Provozního řádu útulku platného od 1. 1. 2014, jehož úplné znění naleznete pod záložkou v levém nabídkovém sloupci, nebo přímo  zde .

Získat zvíře z našeho útulku do individuální péče je však stejně jednoduché, jako dříve. Stačí si jen některého z našich svěřenců vybrat a nabídnout mu životní podmínky odpovídající jeho povaze a životním potřebám. Budeme rádi, když se psa, nebo kočky z našeho útulku ujmete.

Poněvadž nemůžeme poskytovat právní výklady, doporučujeme nejen všem našim současným i budoucím klientům, ale i všem vlastníkům a ostatním držitelům zvířat, aby si ustanovení zákona týkající se zvířat prostudovali. Na některé zásadní novinky, či změny, se však ve vztahu k našemu útulku cítíme povinováni upozornit:

Na naší titulní webové stránce pod bannery "Nalezení psi", "Nalezené kočky", "Psi k adopci" a "Kočky k adopci" se již nyní nachází nový banner "Oznámené nálezy zvířat". Pod tímto bannerem jsou zveřejňovány nálezy zvířat na území statutárního města Brna, které nám nálezci podle zákona oznámí v těch případech, kdy se rozhodnou o nalezené zvíře pečovat sami. V těchto případech sice nález zvířete, jak nám ukládá zákon, vyhlašujeme, ale nemůžeme plnit funkci zprostředkovatele. Je na vlastníkovi ztraceného zvířete, aby své zvíře sám u nálezce dohledal. Údaje, které zveřejňujeme, k tomu plně postačují.

Zvířata přijatá do našeho útulku od 1. 1. 2014 již nesvěřujeme osobám do opatrovnictví, jak tomu bylo dříve, ale do úschovy, a to opět na dobu stanovenou zákonem. Schovatelem může být ve smyslu zákona pouze osoba právně způsobilá s trvalým bydlištěm na území ČR. Pokud jde o trvalé bydliště, jde o nezbytnou podmínku schválenou usnesením Rady města Brna, která respektuje smysl zákona a zachovává jistotu navrácení nalezeného zvířete tomu, kdo zvíře ztratil, nebo jeho vlastníkovi, v případech, kdy se o ně v zákonem stanovené lhůtě oprávněná osoba přihlásí.

V této souvislosti považujeme za nezbytné upozornit držitele zvířat, tedy především jejich vlastníky, že dobu, po niž se může vlastník zvířete, nebo ten, kdo zvíře ztratil, v útulku o ztracené zvíře přihlásit, aniž by ke zvířeti pozbyl vlastnické právo, zákon proti předchozí právní úpravě podstatně zkrátil.

Po uplynutí zákonem stanovené doby, pokud se vlastník zvířete, nebo ten, kdo zvíře ztratil, v útulku o své zvíře nepřihlásí, se vlastníkem zvířete ze zákona stává statutární město Brno a my tak můžeme z pověření orgánů města zvíře převést do vlastnictví schovatele. Při převzetí zvířete z našeho útulku do individuální péče je se schovatelem uzavřena smlouva o úschově, která nabývá platnosti a účinnosti datem jejího podpisu, tj. při převzetí zvířete. Schovatel současně - jako výraz vůle nabýt svěřené zvíře po ukončení úschovy do svého vlastnictví – podepíše i smlouvu kupní. Ta nabývá účinnosti vždy až jejím podpisem z naší strany, po vypršení zákonem stanovené lhůty, po kterou se může o zvíře přihlásit jeho vlastník, tj. současně s ukončením smlouvy o úschově zvířete, a je novému vlastníkovi zvířete zaslána poštou. Při převzetí zvířete a podpisu uvedených smluv zaplatí schovatel zálohu na kupní cenu zvířete ve výši 500,-Kč (pes), nebo 200,-Kč (kočka). Kupní cena zvířat stanovená Radou města Brna je pouze symbolická. Jejím zaplacením se statutárnímu městu Brnu vrací jen zlomek nákladů, které na péči o nalezená zvířata vynaloží.

Dovolujeme si upozornit, že uzavření výše uvedených smluv je dobrovolným úkonem smluvních stran, tj. statutárního města Brna (zastoupeného útulkem) na jedné straně a zájemce o zvíře z útulku na straně druhé. Není proto - jak již plyne z významu slova "dobrovolný" - vynutitelné. Jednoduše řečeno: například jen samotný fakt, že se někdo jednostranně rozhodne osvojit si z útulku konkrétní zvíře, ještě neznamená, že mu musí být ono konkrétní zvíře útulkem svěřeno.

Rozhodnete-li se pečovat o některé ze zvířat umístěných v našem útulku, rádi Vás u nás uvítáme a v rámci našich možností Vám poskytneme i další potřebné informace.

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.

ing. Pavel Terzijski
vedoucí útulku