9. Žádosti o informace

Poslední aktualizace: 1. 7. 2017;  Datum zveřejnění: 1. 1. 2007

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která Městskou policii Brno žádá o informaci.

Žadatel nemusí právní či jiný zájem pro účel své žádosti ani prokazovat, ani sdělovat.

Z písemné žádosti musí být zřejmé:

  1. komu je určena (že je určena Městské policii Brno);
  2. že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona;
  3. adresa pro doručování (za doručovací adresu je považována i elektronická adresa).

Jedná se o základní náležitosti, které musí každá žádost o informaci vždy obsahovat a pro případ kladného vyřízení žádosti jsou dostačující. V případě, že však výše uvedené náležitosti neobsahuje, není žádostí ve smyslu zákona.

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, vztahující se k činnosti Městské policie Brno se podávají:

Ústně lze podat:

  • telefonicky  přes výše uvedenou telefonní ústřednu či přímo na č. 541124350
  • osobně na ředitelství

Písemně lze podat na adrese ředitelství:

  • poštou
  • předáním písemnosti

na formuláři žádosti o poskytnutí informace (k dispozici na ředitelství) – nejde o povinný formulář  nebo pod položkou 12. Formuláře

Elektronickou poštou lze podat:

  • do datové schránky scedv36

Postupy, opravné prostředky a viz. http://www.brno.cz/

Podrobněji

Datum zveřejnění: 1. 1. 2007

Aktualizace směrnice k 26. 7. 2016